Ниигэм 14 jul 2020 249

Хари гүрэн ошохо хорюул болюулагдаба

Июлиин 15-һаа хари гүрэнүүдһээ самолёдоор Ород уласта  ниидэжэ ерэхэ болон нютагһаа гадуур гаража ошохо хорюул болюулагдахань.

Коронавирус үбшэндэ  дайрагдаһан зоной тоо бүридхэл Росси дотор доошолжо эхилһэн ушарһаа иимэ шиидхэбэри абтаба, - гэжэ Орос уласай вице-премьер Татьяна Голикова РИА Новости сониндо мэдээсээ.

Коронавирус үбшэнтэнэй тоогоор үсөөн  зонтой хари гүрэнүүдтэй авиа холбоон дахинаа һэргээхэ талаар хөөрэдөөн болоно. Харилсаха хари гүрэнүүд мүнөө тодорхойлогдожо, хилэ гаталха шэнэ дүримүүдэй  хорюул болюулагдажа байна.

Росси гүрэн хари нютагуудһаа ерэхэ дурайтайшуул эмнэлгын газарһаа бэеын энхэ элүүрые гэршэлһэн дансатай, коронавирус үбшэ элирүүлдэг шалгалта гараһан байха ёһотой. Тиин, бузар үбшэнэй талаар муу байдалтай хари гүрэнһөө манда ерэһэн хүнүүд заал һаа карантинда хаагдахань болюулагдаагүй,  хуушан ёһо дүримөөрөө үлөө.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: yandex.ru