Ниигэм 15 jul 2020 330

Буряад Уласай хойто аймагуудта COVID-19 һүжэрөө

Северобайкальск хото болон Хойто Байгалай аймагта коронавирус үбшэндэ дайрагдаһан хүнүүдэй тоо дээшэлжэ, һэргылэмжын ажал шангадхагдаба.

Санитарна хиналтын дүримүүдые сахилгые шангадхаха тухай шиидхэбэри республикын тусхай штаб абаба.

Мүнөөдэрэй байдалаар Хойто Байгал аймагта мухай үбшөөр үбшэлһэн 48 хүн, Шэнэ Уоян тосхондо 7 бүридхэгдөө. Эдээнтэй харилсаһан 116 хүн элирүүлэгдэжэ, һэргылэмжын ажал бүри шангадхагдажа эхилээ. Июлиин 11-һээ Нижнеангарскын түбэй эмнэлгын газарта хүдэлдэг 6 эмшэд коронавирус үбшэнтэй гэжэ элирүүлэгдээд, больница  карантинда хаагдаба.

Северобайкальск хотын болон Хойто Байгал аймагай зониие эмшэлэлгын нэмэри 15 һуури ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина»-да бэлэг болгогдоо. Эмшэдтэ туһалхаяа Улаан-Үдэ  хотын 1-хи поликлиникын эмшэн Наталья Бадмаева, Аюулай болоходо туһа хүргэдэг түбэй Буряадтахи таһагай эмшэн Вячеслав Тимкин гэгшэд ошоод байна.

 Һүүлэй мэдээгээр Буряад орон дотор бузар үбшөөр үбдэһэн 3522 хүн тоологдоно. Үнгэрһэн хоногой туршада үбдэһэн 41 хүн элирүүлэгдэбэ. Үбшэлһэн зонтой харилсаһан 1136 хүн тодорхойлогдожо, шалгалта хэгдэнэ. 815 мянган хоёролжон метр ажалай газар, гэр байра үбшэнэй муухай бодосуудые үгы хэдэг зүйлнүүдээр угаагдаа.

Энэ үбшэнһөө арга гаража, һайн болоһон 2676 хүн тоологдоно. Үнгэрһэн хоногой туршада 50 хүн эмнэлгын газарһаа гэртээ бусаба. COVID-19 үбшэнһөө 32 хүн наһа бараба. Мүнөөдэрэй байдалаар эмнэлгын газарта 389 хүн арга гарана, 425 хүн амбулаторно аргаар эмнэлгэ абана.

Үбшэлһэн хүнүүдэй тоодо 21 үхибүүн.

 

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: yandex.ru