Ниигэм 16 jul 2020 343

Буряад Уласта ЕГЭ шалгалта түсэбөөрөө үнгэрнэ

Мүнөөдэр хими, обществознани хоёроор шалгалта болоно.

 Улаан-Үдэ хотын һуралсалай таһагай мэргэжэлтэдэй хэлэһээр, гүрэнэй шалгалта тушаалгын 15,   эрэмдэг бэетэй үхибүүдэй шалгалта тушаахын 2 пункт ажалаа ябуулһан байна.

Энэ жэлдэ шалгалта бариха тухайгаа 3115 хүн, тэдэнэй тоодо урда жэлнүүдтэ дунда һургуули дүүргэһэн 425 һурагша мэдүүлээ. Саашадаа һуралсалаа үргэлжэлүүлхэ зорилгогүй 309 хүн шалгалта тушааха хэрэг үгы гэжэ мэдүүлээ.

Июлиин 3-да Улаан-Үдэ хотын һурагшад түрүүшын ЕГЭ тушаажа, эдэ үдэрнүүдтэ сэгнэлтэеэ мэдэхэ.
Июлиин 20-до хари хэлэнүүдээр бэшэмэл шалгалта болон биологи тушааха болоно. Удаань, июлиин 22- 23-да хари хэлэнүүдээр хөөрэлдэхэ шалгалта үнгэргэгдэхэ. Июлиин 23-да ЕГЭ шалгалта гүйсэд дүүрэхэ түсэбтэй. Али нэгэн шалтагһаа гү, али шалталгатаяа һайнаар тушаажа шадаагүй һурагшад июлиин 24-25, августын 3-8 болотор шэнээр шалгалта бариха эрхэтэй.

Энэ жэлэй ЕГЭ тушаалгын болзор муухай хамшаг ханяаданай һүжэрһэн ушарһаа хойшолуулагдажа, һэргылэмжын дүримүүдые шангаар сахиха  хиналта доро үнгэрбэ. Һурагша бүхэнэй бэеын энхэ элүүртэ гол анхарал хандуулагдаа.Автор: “Буряад үнэн”

Фото: yandex.ru