Ниигэм 16 jul 2020 299

Аадар борооной хойшолонгууд

Үсэгэлдэр, мүнөөдэр ороһон аадар борооной хойшолонгууд Улаан-Үдэ  хотодо усадхагдана

Хотын Балтахинова, Ключевская, Гагарина, Сахьянова, Маяковского, Набережная үйлсэнүүдтэ шанга борооной уһан ехээр сугларжа, тогтошохо бэрхэшээл һүүлэй жэлнүүдтэ тохёолдоно. Эдэ үйлсэнүүдтэ борооной уһа саашань урадхуулжа, харгынуудые хатааха соргонууд үни сагта хэгдэжэ, шэнэлэгдээгүй. Энэ шалтагһаа орёо байдал саг болоод лэ дабтагдана.

Сугларһан ехэ уһые тусхай авто унаагаар һорожо абаад, ондоо газарта абаашажа хаяха ажал Улаан-Үдэ хотын комбинат ябуулдаг. Энэ удаа 6 иимэ техникэ ажалдаа гаража, аргагүй ехээр ороһон борооной хойшолон усадхаба.

Мүнөөдэр орожо байһан бороон мэргэжэлтэдтэ ажалыень мүн лэ нэмэжэ үгэбэ.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаанай гэрэл зурагууд