Ниигэм 20 jul 2020 318

Амарха халаанай болюулагдаһаниинь харамтай

Хүүгэдые зунай амаралтын хаһада амаруулжа, бэе махабадынь элүүржүүлгын халаан болюулагдаба.

Буряад Уласта COVID-19 үбшэнэй талаар тиимэшье һүрхэй бэшэ байдал тохёолдоһон шалтагһаа зунай амаралгын лагерьнууд энэ зун хүдэлхэгүй, гэһэн шиидхэбэри коронавирус үбшэниие хиналта доро абаад байдаг штабай ээлжээтэ зүблөөндэ абтаа.

 Роспотреб-хиналтын түлөөлэгшын орлогшо Елена Кузьминагай тэмдэглэһээр, республика дотор энэ үбшэнэй тараха ушарнууд олон. Үдэр бүхэндэ үбшэнтэн элирүүлэгдэжэл байна.

Буряад Уласай Спорт болон залуушуулай бодолгын талаар сайд Вячеслав Дамдинцурунов иигэжэ нэмэнэ:

 Үдэрэй туршада ошоод, амаржа, наадажа садаад, үдэшэндөө гэртээ бусаха түхэлтэй, мэлхэйтэ лагерьнууд мүн лэ энэ жэл ажалаа ябуулахагүй. Алас Дурна зүгэй 11 нютаг можонуудай дунда ганса Сахалинай хизаарта хүүгэдые элүүржүүлгын талаар ажал эхилээ. Сахалинда хорото үбшэнэй талаар байдал арюун гээд онсолмоор. Тиин зунай хаһа иигээд лэ үнгэржэ байна гээд голхормоор бэшэ. Республика дотор нэмэри һуралсалай эмхинүүд олон тоото хэмжээнүүдые үнгэргэнэ. Сэхэ харилсаа хабаадалгагүйгөөр һуралсалай хэшээлнүүд, интернет мүрысөөнүүд үнгэржэл байна. Иимэ хэмжээнүүдтэ 70 мянган үхибүүд хабаадаад байна.

Эдир тамиршадые бэлэдхэлгэ, һорилго түсэбэй ёһоор онлайн аргаар үнгэрнэ. «Онлайн амаралта» гээд олон тоото хэмжэнүүд эмхидхэгдэжэл байна. Гэхэтэй хамта санаторно-элүүржүүлгын шэглэлтэй «Родник» лагерьта зунай хаһада 486,  «Байкальский бор» лагерьта 648 үхибүүн амарха, бэе махабадаа аргалуулха.  Эдэ үхибүүд саг соогоо эмнэлгэ гараха албатай. Энэ ушарһаа иимэ лагерьта һэргылэмжын дүримүүд ехэ шангаар сахигдана.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: egov-buryatia.ru