Ниигэм 21 jul 2020 350

​Ойн баяраар!

Буряад АССРэй Хяагтын аймагай Новодесятниково тосхондо 1930 оной июлиин 17-до Александр Иванович болон Клавдия Никоновна Черепановтанай бүлэдэ Ольга Александровна түрэhэн намтартай.
Энэ басаганһаа гадна гэр бүлэдэнь үшөө табан үхибүүд байгаа hэн. Агууехэ дайнай эхилхэдэ, абань сэрэгэй албанда ябаа. Тэрэ үедэ бүхы томошуулайнгаа хамтын
ажахыда хүдэлхэдэнь, үхибүүдынь арга шадалаараа туhалдаг байгаа. Абаниинь дайнhаа ерээд, удаан болонгүй ехээр үбдөөд наһа бараа. Дүү хүбүүдниинь дан жаахан байгаа, тиихэдэнь эжыдээ туhалхаяа Ольга басаганиинь фермэдэ тугалшанаар хүдэлжэ эхилээ. Һүүлдэнь хүүгэдэй сэсэрлигтэ харуулшанаар, совхозой огородто
хүдэлһэн намтартай. Баннов Борис Прокопьевич нүхэртэеэ сугтаа 53 жэл ажаhуугаад, зургаан үхибүүдые хүл дээрэнь табяа. Мүнөө үедэ 15 аша гушанартай, 19 зээнэртэй, хоёр дүшэнэртэй.
Эжын болон Агууехэ Илалтын hайндэрэй медальнуудаар Ольга Александровна шагнагданхай.
Орос уласай Президент В.В. Путинай болон Буряад Уласай толгойлогшо А.С.Цыденовай зүгһөө амаршалганууд эльгээгдэжэ, дурасхаалай бэлэгүүд, мүнгэн тэдхэмжын үнэмшэлгэ барюулагдаа.
2020 оной эхинһээ Буряад Уласта ажаһуудаг үндэр наһатай 1017 хүнүүдтэ тэбхэр ойн баярай бэлэгүүд барюулагдаа.