Ниигэм 21 jul 2020 383

“Ариг сэбэрэй һайндэр" болохо

Буряад Уласта августын 5-һаа августын 9 болотор иимэ һайндэр эмхидхэгдэхэнь. Гол зорилгонь хадаа Байгал далайн шадархи газар бог шоройһоо сэбэрлэхэ, хүн зонтой һэргылэмжын хүдэлмэри ябуулха болоно.

Энэ ушараар өөрын дураар туһаламжа хүргэхэ залуушуулые, ниигүүлэсхы сэдьхэлтэй эдэбхитэниие  Эрхүү можодо, Буряад орондо бэдэрнэ. Байгал далайн шадархи нютагуудта ажаһуугдаг зон энэ үйлэ хэрэгтэ хабаадаха эрхэтэй.

Мүнөө бог шоройһоо эгээл ехээр хохидоһон газар дайда тодоруулагдажа байна. Буровщина газар, Бабха горхон, Новоснежная, Выдрино, Оймур, Энхалук нютагууд шадархи газарнууд нэн түрүүн арилгагдаха. Бүхы суглуулагдаһан бог шорой хэды янзаар хубаагдаха. Улаан-Үдэ хотодо хүдэлдэг бог шорой үйлэдбэрилдэг эмхинүүдтэ асарагдажа буйлуулагдаха болоно.

Алишье сагта хүн зон оршон тойронхи байгаалияа, ажаһуудаг газараа бузарлангүй, бог шоройгоор бүрхөөнгүй байха уялгатай. Зунай амаралтада Байгал далайн эрье ошожо амархадаа, хойноһоонь сэбэрлээд, гэртээ бусаха ёһотой. Иимэ мэдэрэл үгы, доройтожо, һалан туйлда хүрэһэн хүн зоной хаяһан бог арилгаха талаар ехэ ажал ябуулагдана. Эдэ бэрхэшээл саашадаа усадхаха зорилготойгоор иимэ хэмжээн саг болоод лэ болоно.  “Минии Байгал” гэһэн Эрхүүгэй ниитэ эмхин иимэ удхатай олон хэмжээ ябуулна. Найман жэлэй саана Байгал далайн Ойхон аралда амаржа байһан залуушуул иимэ удхатай хэмжээ ябуулха шиидхэбэри гаргаһан байна.  Тэрэ сагһаа эхилээд бог шоройһоо Байгал далайе аршалха 18 акци эмхидхэгдэжэ, 17 мянган мэшээг бог шорой суглуулагдаа. Бүхыдөө 1500 эдэбхитэй хүнүүд хабаадалсаа. Энэ проект хоёр дахин Орос уласай Президентын грантда хүртэжэ, мүнгэнэй талаар туһаламжада хүртэһэн габьяатай. Оршон тойронхи байгаали хамгаалха хэрэг ехэ нангин ажал гэхэдэ алдуу болохогүй.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: yandex.ru