Ниигэм 22 jul 2020 259

Буряад Уласта банинууд болон саунанууд ажалаа эхилхэ  

Июлиин 20-до Коронавирусай шэнэ халдабариин байдал сахиха ба адаглаха талаар уласай шууд гүйсэдхэхэ штабай суглаанда сауна болон баниин ажалда хизаарлалта болюулха тухай шиидхэбэри абтаа.

 “Шэнэ түхэлэй коронавирусһаа (COVID-19) бии болоһон халдабариин таралгатай холбоотойгоор онсо ушаралта байдалһаа Буряад Уласай хүн зониие болон газар дэбисхэр хамгаалха талаар нэмэлтэ хэмжээнүүд тухай” Буряад Уласай Толгойлогшын 2020 оной мартын 13-ай № 37 Зарлигта тус хубилалтанууд оруулагдаа.      

Тус үйлшэлгын һалбариин ажал коронавирусай шэнэ халдабариин талаар хиналтын федеральна албанай дурадхалнуудые хатуу сахиһан ушарта зүбшөөрэгдэнэ. Тус дурадхалнуудай ёһоор, ерэгшэдэй тоодо хизаарлалта тогтоогдоно – объектын нэгэ доро оруулха аргаһаа 50% дээшэ бэшэ хэмжээндэ объект ашаглахань зүбшөөрэгдэнэ.

Эмхиин эзэд ажал ябуулгаяа эхилхын тула “Ажаллагша Буряад орон” гэһэн интернет-порталда сахим аргаар мэдээнүүдээ үзүүлхэ хэрэгтэй.

Үбшэн тахалай байдалай шухалые харада абан, ба санитарна эмшэдэй дурадхалнуудаар 2020 оной июлиин 31 болотор СПА-салонууд, массажай салонууд ба соляринуудай ажалда хориг табяатай байһан зандаа юм.

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Фото: egov-buryatia.ru