Ниигэм 22 jul 2020 409

Суурхайта нуурта 50 мянган мүргэ загаһан табигдаа

Суурхайта нуурта мүргэ (сазан) загаһанай тоо олошоруулжа, тэдэниие улам ехээр үдхэхэ зорилготойгоор энэ ажал ябуулагдаба. Һүүлэй жэлнүүдтэ загаһанай тоо олошоруулха талаар ажал ехээр ябуулагдангүй, тэдэнэй тоо доошолжо эхилһэн байна.

Гусиноозёрскын загаһанай ажахыда мүргэ загаһан олоор үдхэгдэжэ, ехэ таарамжатай нуур руу табигдаба. Энэ загаһан бэлэхэнээр шэнэ газарта дададаг. Дунда зэргээр 30-35 жэл соо ажамидардаг байна.

Байгал далайн шадархи байгаалиин баян нөөсэнүүдые гамнаха, нангинаар сахиха хэрэгтэ иимэ нэмэри оруулагдаба, - гээд ФГБУ “Главрыбвод” эмхиин Байгалай таһагай мэргэжэлтэд тэмдэглэбэ.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: Селенга-инфо