Ниигэм 23 jul 2020 860

Голливудай эгээ мэдээжэ буддын шажантан Стивен Сигал

 Июлиин 21-эй  үдэр Стивен Сигал Ивалга аймагһаа Буряад оронтой танилсажа эхилээ юм. Айлшаниие буддын шажанай түбтэй танилсуулаа. Хамба лама Даша-Доржо Итигэловай мүнхэ бэедэ тэрэ мүргөө. Энээхэн уулзалга би олохон жэл хүлеэгээб гэжэ Буддын шажан баримталагша Стивен Сигал хэлэнэ.

Дасанай дэргэдэхи стадиондо уласай түрүү тамиршад үндэһэн спортын гурбан түрэл болохо: бүхэ барилдаа, сур харбаа ба сээр хухалхые мастерта үзүүлһэн байна.    

“Бүхэ барилдаан” буряадай үндэһэн барилдаагаар Итигэл хамбын абарганууд барилдаа харуулаа. Барилдаанай хибэс дээрэ Буряад Уласай болон Усть-Ордын буряадай тойрогой бүхэшүүл уулзаа. “Сээр хухалха” гэһэн тэмсээнэй илагшад сээр хухалхын техникые харуулжа үгөө.

Үндэһэн сур харбалгаар тэмсээнүүдэй илагша болон шангай һуури эзэлэгшэ сур харбаашад тодо мэргэнээ үзүүлээ. Нүүдэлшэ арадуудта һурша ном ба зэмсэг ямар нангин удхатай байһан тухай Стивен Сигалда хөөрэжэ үгөө.

 Буряадта һурша номые ХХ дугаар зуун жэлэй эхин болотор ангуушад буу зэмсэг болгон ехэ үргэн хэрэглэжэ байгаа. “Зэгэтэ аба” гэһэн агнууриин үедэ нэгэ газар нэгэдэһэн буряадай мэргэшүүлэй тоо 1000 хүн болотор хүрэхэ аргатай байһан ха. Һурша ном ба годли буряадй һэеы гэртэ хүндэтэй газарта үлгөөтэй байдаг байгаа. Һурша ном алхажа гараха гээшэ сээртэй гэжэ тоологдохо. Годлиие баһа үргэл заһал хэхэдээ хэрэглэжэ болоно. Эртэ сагта тэрэ һомон годли хүндэ аза талаан ба үрэжэл асарха аргатай гэжэ тоологдодог байгаа, - гэжэ айлшанда хөөрөө.

Азиин арадуудай галлерей соо “Эрхим дархан” мастерскойн модон болон хүрэл уран барималнуудай ба буряадай уран зураашадай зурагуудай үзэсхэлэн үзүүлээ. “Эрхим дарханай” мастернууд уран барималай шэнэ техникэдэ һуража, арадай болон буддын шажанай домогой маяг түхэлые өөһэдын ажалда оруулна. 

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Фото: infpol.ru, minkultrb.ru