Ниигэм 3 aug 2020 422

Буряад Уласта роллердром баригдаха

Загарайн аймагай Онохой тосхондо роллердром баригдахань.

Тосхоной ажаһуугшад өөһэдөө иимэ роллердром бариха һаналаа мэдүүлнэ. «Жильё и городская среда» гэһэн түсэлэй ашаар барилга ябуулагдажа эхилхэ. Хамтадаа 3,5 миллион түхэриг хэрэгтэй болохо. Гадна Онохой тосхоной захиргаан өөһэдынгөө олзо оршын мүнгэнһөө баригдаха тамирай байра тойруулаад шэмэглэлхэ, хүүгэдэй наадаха талмай түхеэрхэ түсэбтэй. Август һарын дүүрэтэр барилга ябуулагдажа, дуратайшуул роллигоор ябаха тусхай газартай болохонь, - гээд «Заиграево-инфо» мэдээсэнэ.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: yandex.ru