Ниигэм 6 aug 2020 254

Эхир хүүгэд олоор түрэнэ

Буряад Уласай нарайлуулгын түбтэ үнгэрһэн долоон хоногто 56 хүбүүд, 54 басагад түрөө.  Тэдэнэй тоодо эхир хүүгэд ороно. Энэ хугасаада дүрбэн гэр бүлэдэ эхир үхибүүд гаража, баяр ушараа.

Июлиин 28-най үдэр Улаан-Үдэ хотодо  хоёр эхэнэрнүүд эхир үхибүүдые түрөө.  Тиин июлиин 30 болон 31 үдэрнүүдтэ мүн эхир үхибүүд хоёр гэр бүлэдэ түрэбэ.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: egov-buryatia.ru