Ниигэм 6 aug 2020 395

Буряад Уласта «Ариг сэбэрэй һайндэр» эхилбэ

Орос Уласай хэдэн можо нютагуудай болон Эрхүү, Буряад ороной волонтернууд сугларжа, Кабанскын аймагта Байгал далайн эрьедэ бог шорой арилгажа эхилбэ.

Хэдэн үдэрэй туршада ниитын ажал ябуулдаг залуушуул Дубинино тосхонһоо эхилээд, Энхалук хүрэтэр бог шорой суглуулжа, Байгал далайе хамгаалха талаар ажал ябуулха түсэбтэй. Хүн зоной Байгал далайн эрьедэ амархаяа ерээд, бог шорой хаяһан ушарһаа аюултай байдал ходо тохёолдоно. Энэ далайн уһа бузарлахаһаа гадна оршон тойронхи байгаалида ехэ хохидол үзүүлэгдэнэ.

Буряад орон дотор ажаһуудаг зон энэ бэрхэшээл усадхаха һанаа бодолгүй байхада, Россин ондоо нютаг газарнуудһаа залуушуул сугларжа, Байгал далайн эрьедэ ариг сэбэр, арюун байдал тогтооно.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: yandex.ru