Ниигэм 12 aug 2020 295

​3-һаа 7 хүрэтэр наһанай үхибүүдтэ тэдхэмжэ түлэлгэдэ Буряад Уласта 1,5 миллиард түхэриг дамжуулагдаа

© фото: Ниигэм хамгаалгын яаман

    Буряад Уласта байгша оной июнь һараһаа бага олзотой 3-hаа 7 хүрэтэр наһанай үхибүүдтэй гэр бүлэнүүдтэ hара бүриин тэдхэмжэ түлэгдэнэ. Коронавирус үбшэнэй дэлгэрһэн ушарһаа ажалгүй үлэһэн хүнүүдтэ Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай даабаряар онсо эрхэ хараалагданхай гэжэ Буряад Уласай ниигэмэй хамгаалгын яаман һануулна. 3- hаа  7 хүрэтэр наһанай наhатай үхибүүдэй тэдхэмжэ бага олзотой бүлэнүүдтэ түлэгдэнэ, тэрэнь 11 549 түхэриг болоно. 

2020 оной июнь болон июль hарануудта Буряад Уласта энэ тэдхэмжэ үзүүлгэдэ 1,6 миллиард түхэриг федеральна бюджетhээ һомологдоо, 95,6 сая түхэриг үлүү уласай мүнгэн hанhаа түлэгдөө. Энэ хоёр hара соо 40 503 үхибүүдтэ 31 587 тэдхэмжэ абагшадай счётдо, "Почта России" эмхиин
таhагуудта мүнгэн ороһон байна. Буряад Уласай ниигэмэй хамгаалгын яаманда тэмдэглэһээр, һарын туршада хандаһан бусад хүнүүдтэ, тэмхэмжэ үзүүлхэ тухай шиидхэбэриин абтахада, долоон хоног бүри мүнгэн түлэгдэхэ.

Фото: Ниигэм хамгаалгын яаман