Ниигэм 17 aug 2020 429

​Буряад Уласта нэгэдэхи ангида орогшодто түрүүшын хонхо зэдэлхэ

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Буряад Уласай Толгойлогшо «Бурятия» телесубагта асуудалнуудта харюусахадаа, коронавирусна үбшэнэй дэлгэрһэн үедэ һуралсалай эмхидхэлгэдэ онсо анхарал хандуулаа.

- Улас дотор коронавирус үбшэнэй дэлгэрхэ ушар яһала тогтонижоо, тиигэбэшье үдэр бүри үбшэнтэн элирүүлэгдэнэ. Гэхэтэй хамта, энэ тоо үдэрһөө үдэртэ бага болоно. Тиимэһээ сентябриин 1-дэ һургуулинуудые нээхэ арга олгогдоно, бэлэдхэл хэгдэнэ.Федеральна болон уласай Роспотребхиналта сентябриин 1-һээ һургуули, техникум, колледж болон дээдэ һургуулинууд заншалта ёһоороо ажаллажа эхилхэ гэжэ хараална. Нэгэдэхи класста орогшодто түрүүшын хонхо зэдэлхэ, хэмжээ ябуулга богонихоноор эмхидхэгдэхэ. Һурагшад аманай хаалтагүй һургуулида ябаха. Энээн тухай һуралсалай эмхинүүдтэ СанПин абтагдаа, - гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.

Һуралсалай шэнэ жэлдэ уласай һургуулинуудта санитарна оршон байдал байгуулха талаар хэмжээнүүд абтана.  Һуралсалай эмхинүүдтэ үүдэндэ бэеын халуун заатагүй хэмжэхэ. Гараа угааха газарнууд эмхидхэгдэнэ. Эдеэ хоол бэлдэдэг, тараадаг газарнуудай хүдэлмэрилэгшэдтэ аманай хаалтанууд тараагдаха.

Буряад Уласта олоной хабадаалгатай хэмжээ ябуулгануудые эмхидхэлгэ хорюултай. Класс бүхэн нэгэл танхимда бүхы хэшээлнүүдээ үнгэргэхэ. Тиихэдэ физкультура, зурагай, технологи, физикэ, химиин хэшээлнүүд хуушаараа үнгэргэгдэхэ. Һурагшадай олоороо дундаа харилсахагүйн түлөө хэшээлнүүдэй тусхай гурим абтагдаа.

 

Источник: пресс-служба правительства РБ

Фото: Анна ОГОРОДНИК