Ниигэм 19 aug 2020 312

​Москва хотоһоо дамжуулагдаха 10 трамвайнуудай түрүүшын вагон Улаан-Үдэ хото хүрэжэ ерэбэ

Гүрэнэй ниислэл хотын ажаһуугшадые зөөжэ байһан 10 трамвайнуудай түрүүшын вагон Улаан-Үдэ хото хүрэжэ ерэбэ. Эдэ трамвайнууд манайда миинтээр үгтэһэн юм. Энээн тухай хотын мэр Игорь Шутенков өөрынгөө Инстаграм хуудаһанда толилһон байна.

Хүрэжэ ерэһэн трамвай мүнөөдөө мэргэжэлтэдэй шэнжэлгэ гаража байна. Заһабарилагдаха юумэнэй байгаа һаань, заһагдаха юм. Ерэхэ 7 хоногой дүүрэтэр, үшөө 4 вагон ерэхэ, харин сентябриин һүүл багта үшөө 5 трамвай асарагдаха.

- 2019 ондо манай гулваа Алексей Цыденов Москвагай мэр Анатолий Собянинда трамвайнуудаа манда дамжуулыт гэжэ хандаһан юм. Тиихэдэнь тэрэ зүбшөөжэ, 10 вагон дамжуулха болоо. Тэдэ вагонууд Усть-Катавск хотодохи заводто 2007-2008 онуудта бүтээгдэһэн. Ашаглагдаха болзоройнгоо хахадыень ябаһан трамвайнууд үшөө олон жэлдэ ябаха, - гэжэ Игорь Шутенков дуулгана.

Москва хотодо ябажа байһан трамвайнууд манай иишэ ерэхэнь гэһэн һураг суу нёдондо жэлэй эхиндэ гараһан юм.

Мүнөө Улаан-Үдын ажаһуугшадые зөөхэ 40 трамвайнууд үдэр бүри ябана. Жэлэй дүүрэтэр дээрэнь үшөө 10 вагон нэмэхэнь ха юм.

Автор: Булат БАДМАЕВ