Ниигэм 19 aug 2020 206

​Буряад Уласай Хори аймагта – шэнэ байгуулга

Буряад Уласай Хори аймагта – шэнэ байгуулга

 Хонгор һайхан Хори нютагта жэжэ мал гаргадаг түб энэ намарһаа ажалаа ябуулжа эхилхэнь. Тэндэ гол түлэб хони гаргажа, тэрэнэй мяхаар элдэб эдеэнэй зүйлнүүдые бэлдээд, арад олондоо, айлшадтаа дурадхаха һанаан байна.

- Шэнээр байгуулагдаһан үйлэдбэриин талмай дээрэ бүхэли жэлэй туршада 20 мянган толгой хони ба ямаадые үүсэлжэ байха аргатай юм. Тэндэ хониной мяха үе мүсөөрэнь һалгаахаһаа гадуур, доторыень арилгажа, арад зоной тон дуратай амтан эдеэнүүдые бэлдээд хүргэхэ. Хүдөө ажалшадай холо ошонгүйгөөр малаа тушаагаад, мүнгэ олохо арга олдобо, - гээд эдеэнэй болон үйлэдбэриин хорооной таһагай даагша Татьяна Полозова хэлэнэ.

Ехэнхи ушарта хүдөө ажалшаднай мал һүрэгөө хаяад, удаан саг соо ябаха аргагүй байдаг гэжэ мэдэнэбди. Тиимэһээ тэрэ аймагайнгаа түб ерэхэдээ, хэдэн толгой хониёо тээжэ ерэһэн бэеэрээ мүнгэн болгожорхихо һайн арга олдобо бшуу.

- Энэ хэрэг бэелүүлхэдээ, тусхай түсэб зохёогообди. Томо адуу мал үүсэлхэ байрын хажууда багахан таһаг тодхохобди. Мүнөөдөө газар ба уһанай шэнжэлгэ хэгдээд байна. Ород Уласта бүтээгдэһэн үйлэдбэриин хэрэгсэлнүүдые захил хээд хүлеэжэ байнабди. Энэ үүсэлэлгын түбтэ томо ажахынуудай, мүн тиихэдэ үмсын жэжэ мал гаргагдажа байха. Шэнээр байгуулагдаһан үйлэдбэридэ 6 хүн ажалда орохо, - гээд хизаарлагдамал харюусалгатай «Основа» гэһэн эмхиин захирал Б.Б. Дашиев хэлэнэ.

Баримта
Мүнөөдэрэй байдалаар, Буряад Уласай хүдөө ажахынуудта 280 мянган толгой жэжэ эбэртэ бодо мал харууһалагдана. Эгээл олон хонид Сэлэнгын, Зэдын, Бэшүүрэй, Хориин үргэн талаар бэлшэнэ. Байгша ондо эхэ хонидые үсхэбэрилдэг ажахынуудта гүрэнэй талаһаа 32 сая түхэриг гаргашалагдаа. Энэ мүнгэнэй хажуугаар элдэб хүдөө ажахын хэрэгсэлнүүдые абаһан гаргашануудыень гүрэн бусаадаг юм байна. Нёдондо жэлдэ иимэ 10,6 сая түхэриг хүдөө ажалшадта бусаад ерээ.

Автор: Булат БАДМАЕВ