Ниигэм 19 aug 2020 508

Дахяад хэлэн тухай

Хэблэлэй байшанда хэлэндэ хабаатай хэшээл һаяхана үнгэрөө. Талаһаа тад ондоогоор харагдадаг гэжэ эли гүб даа. Тиимэһээ Москваһаа Буряадта бууһан Олег Гринько гэжэ зүбшэлэгшэ Буряадай сэтгүүлшэдтэй мэдэсээрээ хубаалдаба. Энэ үйлэ хэрэг тухай социальна холбоон соо ехэ хөөрэлдөөнүүд болоо. Нэгыень тандаа дурадхаһуу.

Ольга Намдакова:

- Эрдэни, хэлэеэ дэлгэрүүлнэбди гээд, хоорондоо хэрэлдэшэдэг, гомдоод, дуугаралсахаяа болишодог бирагүйхэн зангаар холо харайхагүйбди. Талын ондоо хүнөөр омогорхобот гэжэ дураа гутаха баhал буруу. Бидэш эндээ, байра дээрээл балай гүнзэгы хараса мэдэсэгүй ябанабди, холо дүтыншье эрдэмтэй, дүйтэй хүн ондоо.

Эрдэни Дагбаев – Ольга Намдаковада:

- Хэншье хэрүүл хэхэеэ hананагүйл даа. Та зүб хэлэнэт. Өөрынгөө аха захатаниие: Шабаев Н.Ч., Сультимов Д.Н., үшөөшье ахатанаа урижа, хөөрэлдөө хэхэеэ яана гээшэб. Би ойлгоногүйб, юрэдөө ойлгоногүйб. Дурагүй юумыень хэлэхэ юм гү?

Ольга Намдакова:

- Бэе бэеэ иимэш тиимэш гээд лэ даража бү байя, яажаб даа гол абарал баялиг болохо түрэл хэлэеэ томо багашье зондоо шэнгээхэ хэрэгтэй. Хүн бүхэн энээниие ойлгоно, тиигээд лэ юуниинь хаана юм гэжэ тойрожо, дэмыржэ, таамаглажа, ехэнхинь тоохоош болёод ябана ха юм даа...

Намжилма Нанзатовна:

- Буряад хэлээр бэшээтэй материал хэншье уншадаггүй. Оролдохош даа. Тоншохош даа. Зохид юумэ табиһайб гээд, юу уншаха гээшэб даа гэжэ таамаглахаш даа. Буряадаар шүлэгүүдые табихаш. 5 хүнэй уншаа һаань, баярлахаш. Энэ уулзалгада байһан 9 хүнэй хэнтнай Дондог Улзытуевай үсэгэлдэр табиһан шүлэг уншааб. Хэн Жанцанноровын «Оршолондо эжэлгүй нютаг» дуу соносооб. Хариин хүнэй тиимэ ухаатай юм һаань, юундэ үсөөн хүнүүд байгааб? 4 дабхар байшан сооһоо юундэ иимэ үсөөн хүнүүд байгааб?

Николай Бадмаринчинов:

- Нанзатовна! Зааһан тэрэ дуу, шүлэгүүдыетнай заабол уншаха, һонирхохо һэм. Теэд нюдэндэм, халаг, торосолдоогүйл дээ. Хаа-яа сүлжээндэ гарадагһаамни юм гү даа... Бүри һайса хубаалдыт, сасыт. Юрэнхыдөө, нюур- номой буряадууд һонин ссылкануудые мэдэжэ ябаад, ехэ хашанаар хубаалдадаг. Жэшээнь, ЮТУБ-та буряад дуунай клипүүд биил даа, теэд үсөөн. Илангаяа совет үеын дуунуудтай клипүүдые дуудаад орхиходош, Магомаев, Кристалинская, Анна Герман, Толкунованууд миил бөөн-бөөнөөр «алеэ-э, хэмши! Намай ашаглыш!» гээд дуудажа байдаг лэ! Тэрээндэл адляар, буряад шүлэг, дуунууд баглаа баглагаар ЮТУБ, ФБ-нүүдтэ гаража байхаяа яана гээбши!

Цырена Цыденова:

- Хэнэйшье бодолынь зүб даа, тиигээд хэлсэдэг... Хөөрэлдэнгүй, сэдьхэлээ нээнгүй, бүхыгөөд һуубал, һанаһан хэрэгээ бүтээжэ шадахагүйлди. Бодожо байһан бодолоо хэлэгты.

Цырена Цыденова:

- Хэнэйньшье хэлэһэн үгэнүүд зүб. Бидэ томо гүрэн дотор ажаһууһан хадаа хананхатай шагнаха, дуулаха ёһотойбди хүршэнэрөө. Гэрэлма ЖИГДЫЛМЕЕВА хөөрэлдэбэ

Автор: Сарюна ЭРДЫНЕЕВА