Ниигэм 1 sep 2020 173

«Трактор – 2020»


Буряад Улас дотор «Трактор-2020» гэһэн шалгалтын хэмжээн үнгэргэгдэнэ

Байгша оной августын 10-һаа сентябриин 10 болотор Гостех-хиналтын шалгалта боложо, хамта дээрээ 3000 трактор болон хүдөөгэй ажалда хабаадуулагдадаг техникэ шалгалта болоно.

«Трактор-2020» хэмжээн хадаа хүн зониие харгын аюулһаа, олон түхэлэй техникын хабаадалгатайгаар ушардаг гэнэ усалнуудһаа һэргылхэ гол зорилготой. Үнгэрһэн жэлэй баримтануудые харахада, трактор болон хүдөөдэ ашаглалгада байдаг бусад техникын хабаадалгатайгаар харгын 54 гэнэ усал боложо, хүн зоной ехээр гэмтэхэ ушарнууд бүридхэгдэһэн байна. Гэбэшье, жэл бүхэндэ Гостех-хиналтын хүдөө нютагуудта техникын шалгалта үнгэргэхэдэ, нилээд олон хүн техникэеэ нюужа, шалгалта гарангүй үлэнэ.

Олзын хэрэг эрхилэгшэд, үмсынхид ажахыдаа хэрэглэдэг бусадшье техникэеэ саг соонь шалгалта гаргангүй байдаг. Эдэ трактор, тэргэ, машина, мотоциклай диилэнхи хубинь бүридхэлдэ оруулагдангүй, налогшье түлэгдэнэгүй, - гээд Буряад Уласай Гостех-хиналтын дарга Жаргал Батуев тэмдэглэнэ.

Шалгалтын үедэ бүхы унаагай техническэ байдал, гүрэнэй бүридхэл, үнэмшэлгэнүүд соонь бэшэгдэһэн баримтанууд бодото данса дээрээ тудаад байһаниинь тодорхойлогдохо.  

Техникэ бүхэнэй эзэн, харюусалгата нюур  али нэгэн ажалда унаагаа хабаадуулхынгаа урда «ОСАГО» полис хэхэ, техническэ шалгалта гараһан тухай үнэмшэлгэ гартаа абаад байха ёһотой. Гадна унаа бүхэн гүрэнэй бүридхэлдэ абтажа, өөрын тэмдэг – тоотой  байхань шухала.

Мүнөө, үбһэ тэжээл бэлдэлгын үедэ, олон янзын тэргэнүүд болон бусадшье хүнэй зохёоһон хэрэгсэлнүүд хүдөөдэ олоор ябана. Тэрээн дээрээ үбһэ, һолоомо ехээр тээгээдшье ябахые харанабди. Иимэ хэрэгсэлнүүд заатагүй шалгагдажа, аюулгүй байдалтай байһаниинь тодорхойлогдохо болоно. Энээнһээ хүнэй харгыда ябаха амгалан байдал, ами наһан сэхэ дулдыдана, гээд зон мэдэрхэ, ойлгохо ёһотой.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: yandex.ru