Ниигэм 1 sep 2020 155

Бэрхэшээлтэй ажал

Үбһэ тэжээл бэлдэлгэ Захааминай аймагта түлэг дундаа

Энэ хабар аймаг дотор ехэ ган боложо, удаань, июль-август һарануудта бороон ехээр орожо, үбһэ тэжээл бэлдэлгэ орёошог байдалда үнгэрнэ.

Аймагай сониной мэдээсэһээр, байгша ондо 19655 гектар газарһаа үбһэн хуряагдаха түсэбтэй. Тэрэнэй диилэнхи хубинь – 14444 гектар сабшалан үмсын ажахынуудай мэдэлдэ. «Михайловка», «Хуртага», «Дабаата», «Мэлэ» ажахынуудай болон «Моришон» «Дабаата» гэһэн бүлгэмүүдэй - 3991 гектарта, фермерскэ ажахынуудай -  1220 гектарта үбһэн сабшагдана.

4000 үмсын ажахынуудта үбһэ бэлдэлгэ ехэ эршэмтэйгээр ябуулагдана. Үнгэрһэн долоон хоногой туршада бороотой үдэрнүүд тогтожо, тэжээл бэлдэлгэ тогтоогдоо. Уридшалан мэдээгээр, хамта дээрээ 10661 гектар газарһаа 10689 тонно үбһэн бэлдэгдээ. Гектар бүхэнһөө дунда зэргээр 10 центнер үбһэн хуряагдана. Гэхэтэй хамта, багсаамжалагдаһан хэмжээндэ үбһэн бэлдэгдэхэгүй. Али нэгэн газараар, үнидэ орхигдоһон сабшалангуудаар ябажа, шэрүүн үбэлэй хаһада эбэртэ бодо малда  хүрэхэ үбһэ бэлдэгдэхэ түсэбтэй.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: pixabay.com