Ниигэм 1 sep 2020 258

Грипп үбшэнһөө һэргылэмжын тарилга Буряад Уласта үргэлжэлнэ

Байгша оной август һарын түгэсхэлдэ грипп үбшэнһөө һэргылэмжын тарилга эхилээ

Элүүрые хамгаалгын сайд Евгения Лудуповагай хэлэһэнэй ёһоор, республика дотор ажаһуудаг зоной ехэнхинь – 60 % заал һаа энэ тарилга хэхэ ёһотой. Түсэбөөр 591 мянган ажаһуугшад, тэдэнэй тоодо 190 мянган үхибүүд тарилга абаха болоно. Мүнөөдэрэй байдалаар оройдоол 7 % зон тарилга абаад байна. Энэнь бодото дээрээ 45,5 мянган хүн болоно. 65-һаа дээшэ наһатай, бэеын һула тамиртай зон, үхибүүд, оюутад, һуралсалай, эмнэлгын, харгын болон хүн зониие гэр-байрын хангалтануудаар хангадаг һалбарида хүдэлдэг мэргэжэлтэдэй нэн түрүүн прививка табюулхань шухала. Энэ вакцинын ашаар ханяаданай хүндэ аргаар зоной үбдэхэнь хомор байдаг гээд эмшэд тэмдэглэнэ.

Тиимэһээ Улаан-Үдэ хотодо ажаһуудаг зониие гриппһээ һэргылэмжын тарилга хэхэ зорилготойгоор худалдаа-наймаанай ехэ түбүүдэй дэргэдэ мобильно комплекснууд байгуулагдаха.  

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: yandex.ru