Ниигэм 7 sep 2020 260

​Буряад Уласай барилгын яаман байгуулагдаһаар 20 жэлэйнгээ ойн баяр тэмдэглэбэ

© фото: Буряад Уласай барилгын яаманай мэдээсэлэй албан

Буряад Уласай барилгын болон гэр байрын ажахы шэнэдхэлгын яаман 2000 оной сентябриин 4-дэ байгуулагдаа. Буряадай юрэнхылэгшын тогтоолоор гэр байрын ажахын талаар гүрэнэй хороон болон барилгын ба гэр байрын бодолгын талаар хороон нэгэдүүлэгдэжэ, яаман байгуулагдаа.  

«Бэлэн бэшэ гэжэ ойлгосотой. Таанад сагаа тоолоходоо, барилганууд, барилгын хэмжээгээр, үдэр, һүнигүй ажалаар баримталнат. Туйлаһан амжалтануудаартнай амаршалнаб. Улас  дотор олон барилга хэгдээ, хэгдэнэ. Минии һанахада, танай яаманай ажал хүндэ ажалнуудай нэгэн, хэдышье бэрхэшээлнүүдтэй һаа хүдэлнэт, туйлалтанууд бии», - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов яаманай ажалда сэгнэлтэ үгэбэ.

 Хорёод жэлэй туршада яаман хэдэн хүтэлбэрилэгшэд ударидаа. Мүнөө Николай Рузавин яаман хүтэлбэрилнэ. Тэрэ 2015 ондо тушаал эзэлээ.

 

 

Фото: Буряад Уласай барилгын яаманай мэдээсэлэй албан