Ниигэм 9 sep 2020 270

«Буряад Уласай залуу эрдэмтэн – 2020» гэhэн харалга соносхогдобо

Болбосоролой болон эрдэмэй талаар улас дотор ажалаа ябуулдаг, 35 наhа гүйсѳѳгүй  эрдэмэй кандидат нэрэтэй, 40 наhа гүйсѳѳгүй байгаад эрдэмэй доктор нэрэ зэргэтэй болон 30 наhа гүйсѳѳгүй, hуралсалай эмхиндэ хүдэлдэг, аспирантурада hуража байhан мэргэжэлтэд энэ харалганда хабаадаха эрхэтэй.

Харалгын гол шэглэлнүүд гэхэдэ: социо-гумманитарна, техническэ, болбосоролой болон байгаали шэнжэлхэ ухаан.

Харалган хоёр шатаhаа бүридэнэ:

- Түрүүшын шата сентябриин 7-hоо сентябриин 28 болотор Буряадай дээдэ мэргэжэлэй болон эрдэмэй эмхинүүд дотор шэлэн абалга болоно.

- Хоёрдохи шата сентябриин 28-hаа октябриин 2 болотор үргэлжэлхэ болзортой. Эндэ дээрэ хэлэгдэhэн дүрбэн шэглэлээр амжалта туйлагшад элирүүлэгдэхэ.

Хабаадагша бүхэн 2018 оной сентябрь hараhаа байгша оной сентябрь болотор эрдэмэй шэнжэлэлхы ажал ябуулhан тухай тодорхой  мэдээсэл харалгын комиссида тушааха болоно.

Түрүүшын hуури эзэлhэн залуу эрдэмтэн 45000 түхэриг шанда хүртэхэ. Шангай удаадахи hууринуудые эзэлhэн мэргэжэлтэд бэлэгүүдээр урмашуулагдаха, үнэмшэлгэ абаха болоно», - гээд Буряадай гүрэнэй дээдэ hургуулиин мэдээсэлэй албан дуулгана.

Фото: yandex.ru