Ниигэм 14 sep 2020 394

Буряад Уласта «Эрхим багша – 2020» гэhэн харалга үнгэрбэ

Улаан-Yдэ хотын 59-дэхи гимназиин ород хэлэ болон литературын багша Елена Цыдыпова «2020 оной Эрхим багша» гэжэ нэрлэгдээд, мүнгэн Лёнхобо сэсэгээр, 50 мянган түхэригѳѳр шагнагдаа.

Энэ жэлэй харалган харилсаагүй аргаар үнгэргэгдэжэ, заншалта ёhоор үнгэргэгдэдэг харалганhаа ехэ илгаагүй байба.

«Буряадай эрхим багша» гэhэн номинацида Тарбагатайн аймагай Дээдэ Саянта нютагай дунда hургуулиин тоо бодолгын багша Ирина Кожемякина, Хориин 1-дэхи hургуулиин түүхын багша Иван Тугаринов, Улаан-Yдэ хотын 26-дахи дунда hургуулиин зуралгын багша учитель Юлия Колобова, Баргажанай дунда hургуулиин англи хэлэнэй багша Вера Толстихина гэгшэд эрхимлэжэ, тус тустаа үнэмшэлгэнүүдээр, хорёод мянган түхэригѳѳр урмашуулагдаба.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов харалганда хабаадаhан багшанарые үнэн зүрхэнhѳѳнь амаршалжа, hуралсалай hалбариин хүгжэлтэдэ ехэ нүлѳѳ үзүүлжэ байhыень онсолоо.

 Анха түрүүшынхиеэ харилсаагүй аргаар үнгэргэгдэhэн харалган эмхидхэлэй талаар үндэр хэмжээндэ болоо. Видео буулгабариин аргаар багшанар хэшээлнүүдые,  мастер-классудые  жюридэ дурадхаа. Ээлжээтэ харалган ерэхэ 2021 ондо заншалта ёhоороо үнгэрхэ гээд найданабди, - гэжэ Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайд Баир Жалсанов хэлэнэ.

 

Фото: egov-buryatia.ru