Ниигэм 21 sep 2020 266

​Бүхэроссиин мүрысөөндэ Буряадай ойн харуулшан түрүүлээ

© фото: Буряад Уласай ойн ажахын мэдээсэлэй албан

Буряад Уласай Усть-Баргажанай ойн ажахын ой хамгаалха, аршалха талаар инженер Сергей Седельников «Ой –манай ажабайдал» гэhэн гэрэл зурагуудай мүрысөөндэ хабаадаа. Ородой Холбоото Уласай бүхы можо нютагуудhаа ороhон мэдүүлгэнүүдhээ «Эрхим ойн харуулшан» гэhэн нэрэ зэргэдэ хүртэхэ 12 номинантнуудай тоодо тэрэ оролсожо, амжалта туйлаа.

 Сергейhээ гадна Буряадай ойн ажахын үшөө хоёр мэргэжэлтэн – Сэлэнгын ойн ажахын мастер Дарима Очирова болон Хүйтэнэй ажахын ойн харуулшан Евгений Зленко гэгшэд бүхэроссиин мүрысөөндэ хаба шадалаа туршаhан байна.

«Илахаб гэжэ hанаашьегүйб. Мүрысөөндэ хабаадагшад амжалта туйлаха аргатай байгаа. Ойн ажахын hалбариин хэдэн үеын хүнүүдые мүрысөөн нэгэдүүлээ – ветерануудhаа залуу мэргэжэлтэд хүрэтэр. Гэрэл зурагуудай мүрысөөндэ байгаалиин үзэсхэлэн, баялиг харуулhан гоё гэгшын зурагууд олон байгаа», - гэжэ Сергей Седельников тэмдэглээ.

 

Источник: Буряад Уласай ойн ажахын мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай ойн ажахын мэдээсэлэй албан