Ниигэм 23 sep 2020 232

​Түсэблэгдэһэн сагтаа Улаан-Үдэдэ дулаа үгэхэ гү?

© фото: Цырегма САМПИЛОВА

Улаан-Үдэ хотын олон дабхар 1 179 гэр байра дулаасуулгын хаһада бэлдэгдэнхэй. Ниигэмэй шэглэлэй 205 эмхи баһал дулаагаар хангагданхай. Энээн тухай Улаан-Үдэ хотын ажахын гэр байрын комплексын таһагай дарга Дмитрий Скакалин мэдээсэнэ. Тэрэнэй тэмдэглэһээр, сентябриин 25 болотор хотын ажаһуугшад булта дулаагаар хангагдаад байха ёһотой. Гэбэшье зарим гэрнүүдтэ октябриин 1- дэ дулаа үгэхэ.

 – Мүнөө бүхы заһабарилгын ажалнууд бүрин түгэс бүтээгдээд байна. 14 модоной утатай 58 участогаар дулаа ябуулдаг соргонууд шэнээр табигданхай. Мүн “ЮгоЗападная”, “Заречный”, “Забайкальский”, “Загорск” газарнуудай болон Сэдьхэлэй үбшэнһөө һэргылэмжын уласай диспансерэй дулаа үгэдэг котельнинүүд һэльбэн шэнэлэгдээ, - гэжэ тэрэ мэдүүлбэ.

Дулаагаар хангадаг эмхинүүдые болон дулаа хэрэглэгшэдые хинан шалгалтын комисси Улаан-Үдэ хотын мэр Игорь Шутенковой даабаряар байгша ондо түрүүшынхиеэ байгуулагдаа. Урдахи жэлһээ юугээрээ ондооб гэхэдэ, нэгэдэмэл комисси дулаагаар хангадаг эмхинүүдые болон хэрэглэгшэдые шалгадаг байгаа.

- Харин мүнөө жэлһээ тус комисси хоёр һалбари болон хубаарилагдаа. Ниигэмэй шэглэлэй эмхинүүдые, олон байратай гэр байрануудые болон дулаагаар хангадаг эмхинүүдые шалгаха комисси бии, - гэжэ Дмитрий Скакалин онсолбо.

Тус комисси нютаг засагай 33 котельни хинан шалгаа. Тиигэжэ хэрэгтэй түлишэ бүрин нөөсэлэгдөөд, дулаагаар хангалгын хаһада булта бэлэн болонхой гэжэ тэмдэглээ.

 Гэхэ зуура мэргэжэлтэд бүхы гэр байрануудай жаса, хамта дээрээ олон дабхар 2158 гэр байра бултыень шалгаа. Гэр бүхэндэ ябажа, үбэлэй хаһада бэлэдхэлэй хэмжээнүүдые хараа.

 Халуун уһа болон дулаагаар хангалгын хаһада бүхы гэр байрануудай жасын 98 хубинь бэлэн болонхой. Тоогоор тодорхойлбол, 2158 гэрэй 2109 гэр байра бэлдэгдэнхэй. Олон дабхар 49 гэр байра үшөө бэлэн бэшэ.

 - Сентябриин 25 болотор тэрэ 49 гэрэй 32-ынь бэлэн болоһон үнэмшэлгэ абаха. Заһабарилгын бэлэдхэлэй ажалнууд түгэсэжэ, дутуу дунданууд усадхагдажа байна. Бусад гэрнүүдээр дулаагаар хангалгын ажалнууд ябуулагдаһаар. Эдэ хадаа томо заһабарилгын ажалнуудай бүтээгдэжэ байһан гэрнүүд гээшэ. Тэдэ ажалда сентябриин 30 хүрэтэр болзор үгтэнхэй. Гэхэ зуура, сэхэ хүтэлбэритэй гэр байрануудта онсо бэрхэшээлнүүд бии. Тэдэ гэрнүүд октябриин 1 болотор заһабарилагдаха, - гээд, Хотын ажахын хорооной коммунальна комплексын таһагай дарга тэмдэглээ.

Даргын хэлэһээр, онсо ажал хэгдэхэ 1038 түхеэрэлгын 916-иинь бэлэн, харин үлэгшэ 122 клапан түсэблэгдэһэн гуримаар ноябриин 1 болотор тодхогдохо.

Дулаагаар хангалгын үнгэрэгшэ жэлэй дүн урдахи жэлтэй жэшэбэл, дулаа дамжуулдаг соргонуудай оньһон ажаябуулгын һандаргалта 28 хубяар үсөөрһэн байха юм. Мүн лэ хотын ажаһуугшадай хандалга 22, 6 хубяар баһал үсөөрөө. Дулаагаар хангалгын муу ажалай талаар 2018-2019 онуудта 14 510 хандалга бүридхэгдэһэн һаа, 2019- 2020 онуудай хаһада 11 224 хандалга ороһон байна. Энэ хадаа дулаагаар хангалгын шанарай һайжарһан тухай гэршэлнэ ха. Гэхэ зуура, хотын гудамжануудаар малтаатай газар олон, эндэ тэндэ ажал хэгдэжэ байһанииньшье эли бэшэ. Мэргэжэлтэдэй хэлэһэн болзор соо Улаан-Үдын ажаһуугшад халуун уһа болон дулаагаар хангагдаха гээшэ гү гэжэ һэжэглэхээр. Гэбэшье, энээниие саг харуулха.

Автор: ​Цырегма Сампилова

Фото: Цырегма САМПИЛОВА