Ниигэм 25 sep 2020 576

​Буряад Уласай ажаhуугшад автомашинаар багаар ябадаг болоо

© фото: pixabay.com

Автомобилин Дром сайт «Дунда зэргын хэды шэнээн модо жэлэй туршада машинаар ябанабта?» гэhэн бүхэроссиин асуулта жолоошодой дунда үнгэргэhэн байна. Асуултада хабаадаhан гүрэнэй ажаhуугшадай хахадынь жэлдээ 15 мянган модонhоо ехэ бэшэ гэжэ харюусаа. Һонирхолтойнь гэхэдэ, табан жэлэй саана эмхидхэгдэhэн иимэ асуултада ажаhуугшадай 60 хубинь иимэ харюу үгэhэн байна, арбан жэлэй саана – 65%.

Дромой мэргэжэлтэдэй тэмдэглэhээр, арбан жэлэй саана Россиин ажаhуугшад хото соогуураа, ажаhууhан болон хүршэ можо нютагуудаараа аяншалдаг hаа, мүнөө гэр ажал хоёройнгоо хоорондо ябаад, хото шадараа, дачадаа болон худалдаа-наймаанай түбүүд хүрэтэр ошоно. Жолоошодой дунда «10-15 мянган модоной зай» гэhэн харюу эгээл дэлгэрэнгы гээд тэмдэглэлтэй. 2020 ондо энэ харюу жолоошодой 29%-нь үгэhэн байна, 2015 ондо – 25%, 2010 ондо – 23%.

Буряад Уласай жолоошодой дунда эмхидхэгдэhэн асуултын дүнгүүд бүхэроссиин хэмжээнэй дүнгүүдтэй дүтэрхы. 2020 оной тоо баримтаар 15 мянган модоной зайhаа дээшэ бэшые  44%  дабана. Табан жэлэй саана энэ тоо – 35,8% hэн, 2010 ондо жолоошодой оройдоол 40 % багаар машина унажа, багаар ябадаг тухайгаа мэдүүлээ. 15000-hаа 40 000 мянган хүрэтэр модоной зайда ябаhан тухайгаа байгша ондо Буряадай ажаhуугшадай 48% хуби мэдүүлээ, 2015 ондо 52% байгаа, 2010 ондо баhал иимэ дүн гараhан байна.

 «Амаралтада автомашинаараа ошохогби, али үгы гү гээшэhээ дулдыдана. Машинаар ошохо hаа, 20 мянган модон хүрэтэр болодог, үгы hаа – 10000», - гэжэ асуултада хабаадагша хэлээ.

Тиихэдэ Саха (Яхад) уласай ажаhуугшад холын харгыда ехэ ябадаггүй байна. 10 мянган хүрэтэр модоной зайда гэhэн харюу Россиин дунда зэргын хэмжээнhээ хоёр дахин шахуу дэлгэрэнгы. Үбэр Байгалай  хизаарай ажаhуугшад холын харгыда гараха дуратай гэжэ элирээ.

Источник: Дром.ру

Фото: pixabay.com