Ниигэм 29 sep 2020 514

​Буряад Уласай ажаhуугшад бүхэроссиин хэмжээ ябуулгада хабаадаха аргатай

© фото: Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман

Уhанай нөөсэнүүдэй федеральна агентство Бүхэроссиин оюутадай «Вода.online» гэhэн экоквест эмхидхэбэ. Уhанда гамтайгаар хандаха гэhэн гол бодолтой нааданай hонирхолтой даабаринууд Ородой Холбоото Уласай уhа голнуудай, нуурнуудай, далайнуудай баялиг, онсо шухаг  байhые харуулха.

Байгаали хамгаалгын хэмжээ ябуулгада Буряадай ажаhуугшад хабаадаха гэбэл, 2020 оной октябриин 15 болотор мэдүүлгэ оруулха аргатай.  Октябриин 1-hээ 15 болотор www.водныйквест.рф гэhэн сайтда даабаринууд толилогдохо юм.

Ородой Холбоото Уласай ехэ болон дунда мэргэжэлэй hургуулинуудай 15-hаа 30 хүрэтэр наhатай оюутад экоквестдэ хабаадаха аргатай.

 

Источник: Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман

Фото: Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман