Ниигэм 1 oct 2020 536

​Наhажаал зоной үдэртэ дашарамдуулhан хэмжээ ябуулганууд Буряад Уласта онлайн аргаар эмхидхэгдэхэ

© фото: Буряад Уласай ниигэмэй хамгаалгын яаман

Буряад Уласта октябриин туршада наhажаал зоной үдэртэ зорюулагдаhан хэмжээ ябуулганууд эмхидхэгдэжэ байха. Наhатай зон түлбэригүйгөөр гудамжануудта тоглолтонуудые, зүжэгүүд, үзэсхэлэнгүүд, гэрэл зурагуудай мүрысөөн онлайн аргаар хараха.

«Байгал» театрай болон Буряад драмын театрай зүжэгшэд hаншаг сагаан үбгэд, хүгшэдөө сайтдаа болон интернет-холбоондо амаршалха, баяраа мэдүүлхэ.

Буряадай байгаалиин музей табан хүнүүдhээ олоор бэшээр «Таёжная, озёрная, степная» гэhэн үзэсхэлэнөөр түлбэригүй экскурсинуудые эмхидхэхэ. Инстраграмм хуудаhандаа музейн хүдэлмэрилэгшэд наhажаал зондо баяраа мэдүүлhэн хандалгануудые дамжуулха.

Буряадай Үндэhэтэнэй номой санда октябриин1-hээ 10 болотор «Мои года – моё богатство!» гэhэн үзэсхэлэн дэлгэгдэхэ. Уласай хүүгэдэй болон эдиршүүлэй номой санда «Хүгшэн эжы, абатаяа уншанаб» гэhэн үзэсхэлэн олоной hонорто харуулагдаха.

Буряад драмын театр «Наhажаал зоной үдэр» онлайн-тоглолто хотын духовой оркестртэй хамта Инстаграмм хуудаhандаа харуулаа. Мүнөөдэр, октябриин 1-дэ, YouTube каналда «Наhанай намар» гэhэн зүжэгтөө урина.

Агууехэ Илалтын 75 жэлэй ойдо болон Наhажаал зоной уласхоорондын үдэртэ зорюулагдаhан хотын мүрысөөнэй дүнгүүдые октябриин 1-дэ Улаан-Үдын ниигэмэй хамгаалгын хүтэлбэри согсолхо.

Тиихэжэ гэрэл зурагуудай уласай  «Серебряный возраст» гэhэн мүрысөөндэ илагшад мүнөөдэр шагнагдаха.

Улаан-Үдын эдэбхитэй ветерануудые шагнаха ёhолол эмхидхэгдэхэ, октябриин 17-до хотын ветерануудай зүблэл наhатай зондо туhа хүргэдэг волонтёрнуудта шагнал барюулха юм.

Түсэблэгдэhэн хэмжээ ябуулганууд «Демография» гэhэн үндэhэн түсэлэй хэмжээндэ эмхидхэгдэхэ гээд тэмдэглэлтэй.

 

Источник: Буряад Уласай ниигэмэй хамгаалгын яаман

Фото: Буряад Уласай ниигэмэй хамгаалгын яаман