Ниигэм 1 oct 2020 507

Буряад ороноо бог шоройhоо аршалха хэрэгтэй

Буряадай дунда hургуулинуудай 700-аад hурагшад «Экодежурный по стране» гэhэн хэмжээндэ хабаадаба.

Арбаад үдэрэй туршада Улаан-Yдэ хотын, Хурамхаанай, Түнхэнэй, Кабанскын, Захааминай, Мухар-Шэбэрэй, Загарайн эдиршүүл Россиин hурагшадай холбооной эмхидхэhэн хэмжээ ябуулга дэмжэжэ, оршон тойронхи байгаалияа бог шоройhоо сэбэрлэбэ, олон тоодо модонуудые hуулгаба. Хүн зоной сэнгэдэг паркнууд, наадаха талмайнууд, уhа голнууд арилгагдажа, ехэ зохид байдал тогтоогдобо.

Захааминай аймагай үхибүүд Модон Хүл, Хуртага горхонууд соо тогтошоhон бог шорой суглуулаа. Михайловкын дунда hургуулиинхид «Хасагуудай газарые» шэнэлээ. Загарайн үхибүүд саарhа суглуулжа, тусхай газарта тушаагаа. Гадна хэрэглэгдэхэеэ болиhон 20 кг. батарейкануудые зонhоо абажа, тусхай газарта хадагалагдахыень дамжуулаа. Эдэниие миин хаяжа болохогүй, байгаалида хорото нүлѳѳ үзүүлдэг тухай тодорхойгоор зондо ойлгуулжа үгѳѳ.

Улаан-Yдэ хотын 18-дахи кварталда оршодог «Алдар солын Аллей» шоройhоо арилгагдажа, олоной баярта үхибүүд хүртѳѳ. Түнхэнэйхид Зүүн Мүрэн горхоной эрье шадар ажал хэхэhээ гадна стадионуудые шэнэлээ. Хурамхаанай аймагай ѳѳрын дураар туhаламжа хүргэдэг залуушуул Баргажан мүрэниие бог шоройhоо сэбэрлэхэhээ гадуур аршаантай «Гутарка» газар зохид болгоо.

«Экодежурство по стране» хэмжээн жэлдэ хоёр дахин эмхидхэгдэжэ, нютаг нугынгаа шарай сэбэр болгохо гол зорилготой.

Алас Дурна зүгэй нютагуудаар Ородой Холбоото Уласай Засагай Газарай түрүүлэгшэ Михаил Мишустин ябахадаа:

Зохид арга нэбтэрүүлжэ, түрэл нютагаа дээшэнь бодхоохо арга боломжонууд хэрэгтэй", - гэжэ хэлэhэн байна.

Энэ дурадхал иимэ аргаар бэелүүлжэ болохо гээд буряадай залуушуул харуулба.
Фото: egov-buryatia.ru/minobr