Ниигэм 2 oct 2020 424

Буряадай ажахынуудта таряа хуряалгын халуун хаһа

Энэ жэлдэ үбһэ тэжээл бэлдэлгын ажалнууд шииг нойтон уларилһаа яһала орой болотор ябуулагдана.

Буряад Уласай Хүдөө ажахын, эдеэ хоолой сайд Даба-Жалсан Чириповай тэмдэглэһээр, шухала ажал яаманай болон аймагуудай захиргаануудай хиналтада абтанхай. Үдэр бүхэндэ баримтанууд тодорхойлогдожо байдаг.

Сентябриин 30-най байдалаар 397,7 мянган гектар газарта үбһэн сабшагдажа, хуряагдаад байна. Энэнь түсэбэй 93,8 % болоно. Хамтадаа 578,6 мянган тонно тэжээл бэлдэгдэжэ, 89,3 % бүридүүлнэ. Нөөсэлэгдэһэн үбһэн 2018 онойхидо ороходоо 10,3 % доошолоо гэжэ хэлэлтэй. Нэгэ гектар сабшаланһаа дунда зэргээр 15,1 центнер хуряагдаа.

Гэхэтэй хамта Бэшүүрэй, Зэдын, Кабанскын, Тарбагатайн аймагуудта сенаж бэлдэгдэжэ байна. 15,1 мянган тонно дарагдахаар багсаамжалагдабашье, 11,1 мянган тонно нөөсэлэгдэнхэй.

Нэгэ толгой эбэртэ бодо малда дунда зэргээр 9,56 центнер тэжээл бэлдэгдэбэ. Энэнь нёдондо жэлэйхитэй зэргэсүүлхэдэ, 18,4 % ехэ болоно.

Эдэ үдэрнүүдтэ орооһото ургамалнуудые суглуулха ажал дүүргэгдэхэ. Бэшүүрэй, Зэдын, Яруунын, Загарайн, Кабанскын, Хэжэнгын, Хяагтын, Мухар-Шэбэрэй, Байгал шадарай, Тарбагатайн, Түнхэнэй аймагуудта таряа хуряалга эршэмтэйгээр ябуулагдана. Бүхыдөө 17,0 мянган гектарһаа 27 мянган тонно таряан амбаарта оруулагдаа. Хамтадаа 60,9 мянган гектар газарһаа орооһото ургамалнууд  хуряагдаха болоно.

Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz