Ниигэм 7 oct 2020 302

Улаан-Yдэ хотодо зарим автобус ябахаяа болихо

Улаан-Yдэ хото шадархи газарнуудта хүрэтэр 26-дахи, 28-дахи, 47-дохи, 134-дэхи маршрудуудаар автобусууд ябахаяа болихонь. Энээн тухай хотын захиргаанай тусхай тогтоол гаргагдаха.

Хүн зониие зѳѳдэг маршрудуудай жолооошод эдэ шэглэлээр ябаха дурагүй байна, гадна хотын ажаhуугшад эдэ нэрлэгдэhэн автобусуудай ябаха хэрэг үгы гэжэ тэмдэглэнэ. 

Гэхэтэй хамта Забайкальский, Мясокомбинат, Мелькомбинат тосхонуудта хүрэхэ автобусууд болон Түмэр замай вокзалhаа Аэропорт хүрэтэр сэхэ ябаха автобус заал hаа ябуулха хэрэгтэй гээд Улаан-Yдэ хотын захиргаанда дуулгана. Эдэ шэглэлээр олзын хэрэг эрхилэгшэд ябаха дурагүй байбашье, МУП «Городские маршруты» эмхиин автобусууд хүн зониие зѳѳхэ тухайгаа мэдүүлгэ оруулаад байна.

Фото: yandex.ru