Ниигэм 7 oct 2020 564

​Хүршэ Тыва Уласта Буддын шажанта­най лама санаартаниие ударидаг­ша Камба лама шэнээр һунгагдаба

© фото: tuvaonline.ru

Хүршэ Тыва Уласта Буддын шажанта­най лама санаартаниие ударидаг­ша Камба ламые шэнээр һунгажа томилбо. Тэрэ сүгэндын дүнгөөр «Цечен­линг» гэһэн хүреэнэй Гелек Нацык-До­ржу ламахай Камба ламын шэрээ эзэлбэ. Тэрэнэй үнэн нэрэнь Сергек Олегович Сырыглар болоно.

Камба ламын шэрээ эзэлхын түлөө үнгэргэгдэһэн сүгэндыдэ 98 лама санаар­тан хабаадахадаа, 3 хүнһөө 1-ыень шэлэбэ ха юм.

- Тушаалда һууһан Камба лама 5 жэлэй туршада Ивалгын дасанай «Даши Чойн­хорлин» гэһэн Буддын шажанай дээдэ һургуули түгэсхэһэн юм. 3 жэл һураад байхадаа, нютагайнгаа бүлэг хүбүүдэй аха­лагшаар томилогдоһон байгаа, - гээд, Тыва Уласай Үндэһэ яһатанай талаар агентство дуулгана.

Намарай һүүлшын һарада Камба ламын шэрээ эзэлһээрнь баярай хэмжээ ябуул­ганууд үнгэргэгдэхэ юм. Урдань хүдэлжэ байһан Тывагай Камба лама Джамбул-Ло­дой байгша оной зунай түрүүшын һарада коронавирусһаа боложо, тагаалал болоо һэн гээд һануулая. Тэрэ хоёр дахин ахалаг­ша ламын тушаалда һууһан байгаа. Түрүүн 2005-2010 онуудта, харин 2-дохиёо 2019 оной ноябрь һарада томилогдоо һэн.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: tuvaonline.ru