Ниигэм 7 oct 2020 190

​Буряад Уласта Гэсэрэй отог заһабарилагдаха

Үльгэр домогто Убиенная хада дээрэ оршодог Гэсэр хаанай отог заһабарилха тухай Сэлэнгэ аймагай засаг дарга Станислав Гармаев мэдүүлбэ.

2020 ондо “Гэсэр” үльгэрэй 1025 жэл тэмдэглэгдэнэ. Энэ ушараар “Буряад соёл” бүлгэм Гэсэр хаанай отог һэльбэн шэнэлхэ тухай асуудал бодхооһон байна.

Үльгэрэй ёһоор Гэсэр хаанай нэгэ отог Убиенная хада дээрэ юм гэжэ аман зохёол шудалагшад тухайлдаг. Энэ ушараар тэндэ тусхай тэмдэгүүд зохёогдоһон түүхэтэй. Гэсэрэй 1000 жэлдэ 33 сэргэ зорюулагдажа табигдаа бэлэй. Хура бороондо, саһан һалхинда дайрагдаһан сэргэнүүдые заһабарилха, оршон байдалые болбосоруулха саг ерээ гээд хэлэлтэй.

Зэдэ, Захаамин, Хяагта, Монгол ошоһон харгы дээрэ оршодог энэ газар олондо һайшаагдадаг. Ехэнхи жолоошод, аяншалагшад тэндэ зогсожо амардаг, хада бурхадта үргэл хэдэг заншалтай.

Гусиноозёрск-Петропавловка-Закаменск гэһэн харгы заһабарилха тухай гуйһан бэшэг ажаһуугшад Буряад Уласай Толгойлогшодо, Арадай Хуралай һунгамалнуудта һаяхана бэшэһэн байна. Тус харгы хэдэн арбаад жэлдэ оройдоошье заһабарилагданагүй, хуу нүхэ һүбэ болошонхой. Тиимэһээ Гэсэрэй отог шэнэлэлгэ энэ харгыда анхарал хандуулагдаһанайнь эхин шата боложо үгэхэ гээд һанагдана.

“Селенгинский вестник” бүлгэм