Ниигэм 7 oct 2020 498

​Буряад хэлэ болон ёһо заншал һэргээлгын түб бариха дурадхал Зорикто Батуев оруулаа

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Эрхүү можын ниитын палатын гэшүүд Губернатор Игорь Кобзевтой һаяхана уулзаһан байна. Палатын гэшүүн Зорикто Батуев буряад хэлэ болон ёһо заншал һэргээлгын түбэй шэнэ байшан бодхоохо тухай асуудал табяа.

Усть-Ордын дасанай шэрээтэ ламын һанамжаар, Эрхүү можодо буряад хэлэ хүгжөөлгэдэ хүсэд анхарал хандуулагданагүй. Усть- Ордын тойрогой бүхы нютаг һууринуудта энэ талаар орёо байдал тогтонхой.

Тойрогто яһала ажал ябуулагдана гэжэ һанахаар лэ. Хари талаһаа харабал, хуу һайн гэжэ хэлэхэдэшье болохо. Үнэн дээрээ хараад үзэхэдэ, буряад хэлэеэ мэдэхэ хүнүүдэй тоо доошолжол байна, - гэжэ Зорикто Батуев мэдүүлнэ.

Гол шалтагаануудай нэгэн гэхэдэ, һургуулинуудта хүсэд буряад хэлэн заагданагүй. Багшанар дуталдана. Боохондо һуралсалай гуламта дүүргэжэ гараһан мэргэжэлтэд эндэ тэндэ хэрэггүй болоод ябана.

Тиихэдэ залуушуул олоор хото руу ябана.

Эрхүү хотодо ганса Усть-Ордагай һууринуудһаа бэшэ, мүн Улаан-Үдэһөө, Агаһаа буряадууд нүүжэ ерэнэ. Можын ниислэлдэ буряад хэлэ болон ёһо заншал хүгжөөлгын түб байбашье, өөрын байшангүй.

Энэ түбтэ буряад хэлэ зааха гэжэ оролдоно. Мүн дуу хатараа, ёһо заншалаа һэргээхэ талаар хэмжээнүүдые эмхидхэнэ. Өөрын байшантай болоболнь, бүри олон хүн сугларха һэн. Мүн хэмжээнүүдшье олоор үнгэрхэ байгаа, - гэжэ Зорикто Батуев һанамжална.

Эрхүү хотодо тусхай газар олдобол, Буряадай түб баригдахал байха.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Анна ОГОРОДНИК