Ниигэм 8 oct 2020 395

Буряадта "Арадай участково" харалган үнгэрнэ

Октябриин 7-һоо 16 болотор «Арадай участково» гэһэн харалгын хоёрдохи шата үнгэргэгдэнэ. Энээн тухай Буряад Уласай Дотоодын хэрэгүүдэй яаман мэдээсэнэ.

Харалганай түрүүшын шатада хабаадагшад ажаһуугшадай интернет аргаар дуугаа үгэхэдэнь, эгээл олоной дэмжэлгэдэ хүртэһэн албатан хоёрдохи шатада гараа. Кабанскын, Сэлэнгын, Яруунын, Хойто Байгалай, Түнхэнэй, Хурамхаанай аймагуудһаа нэгэ-нэгэ түлөөлэгшэ болон Улаан-Үдэ хотын Железнодорожно аймагай хоёр участково удаадахи шатада гараһан байна. Харалганда хабаадагшадай дунда полициин ажалда һая ороһон, олон жэлэй туршада үнэн сэхээр алба хаажа байһан мэргэжэлтэд оронхой. Улаан-Үдэ хотын Полициин 1-дэхи таһагай участково, полициин лейтенант Денис Агафонов эгээл залуу хабаадагша болоно. Харин Хурамхаанай аймагай полициин майор Андрей Эрдынеев болон Яруунын аймагай мүн майор зэргэтэй Санжи Бадмаев хоёр ехэ дүршэлтэй, олон жэлдэ амжалтатайгаар хүдэлжэ байһан албатан болоно.

«Эрхим участково» гэһэн харалганда хабаадагшадай түлөө дуугаа эдэбхитэйгээр үгэжэ, дэмжэхыетнай уринабди. Буряад Уласай Дотоодын хэрэгүүдэй яаманай сайт орожо, «Народный участковый – 2020» гаршаг нээжэ, нютагайнгаа бэрхэ участковын түлөө дуугаа үгэхэ хэрэгтэй. Хоёрдохи шатада амжалта туйлаһан албатан саашадаа Буряад ороноо Ородой Холбоото Уласай харалганда түлөөлжэ ошохо эрхэдэ хүртэхэ.

Фото: 03.мвд.рф