Ниигэм 8 oct 2020 381

Байгалай омоли загаһан шанга хиналта доро

Загаһа хамгаалгын талаар Буряадай албан олон, тодорхойлбол 110 техникэ машинатай болобо. Байгалай омоли загаһа хамгаалха талаар ажал ябуулдаг эмхиин оньһон техникын бааза шэнэлхэ хэрэгтэ хамтадаа 220 сая түхэриг мүнгэн һомологдожо, нэн түрүүн «Соболь» түхэлэй, ямаршье орёо газараар ябаха шадалтай авто унаа, «Трэкол» гэһэн гурбан вездеход, «Север» нэрэтэй дүрбэн аэроглиссер, саһан дээгүүр хурдаар ябадаг гурбан снегоход, мэргэжэлтэдэй алишье сагта байха табан вагон болон бусад техникэ абтаһан байна.

Загаһа үйлэдбэрилгын федеральна агентствын Ангара-Байгал шадархи таһагай мэргэжэлтэдтэ дүрбэн «Урал-Некст» машина үгтөө. Энэнь мүнөө үеын түхеэрэлгэнүүдээр гүйсэд хангагданхай. Үшөөшье хэдэн техникэ дамжуулагдажа, Байгалай омоли хамгаалгын хэмжээ ябуулганууд бүри эршэтэйгээр ябуулагдажа эхилхэнь. Энээнһээ хойшо шалгалтын 25 постнууд байгуулагдажа, хамгаалгын хүдэлмэринүүд, шалгалтанууд ото ябуулагдажа байха. Иимэ хэмжээнүүдэй аша туһаар  байгаалиин баялиг - омоли загаһа хамгаалха, олошоруулха талаар ехэ ажал ябуулагдаха болоно.

Фото: Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаман, Байгал далай