Ниигэм 14 oct 2020 379

Онгосонуудай уhан дээрэ ябахань Буряадта болюулагдаха

Октябриин 25-hаа Буряад Улас дотор гол мүрэнүүд дээрэ онгосоор ябахань болюулагдаха.

Ноябрь hарын арбанhаа хойшо Байгал далайда онгосоор болон бусад техникээр ябахые мүн лэ болюулха тухай Ородой Холбоото Уласай Онсо байдалай талаар яаманай Буряадтахи таhагай мэргэжэлтэд мэдээсэнэ.

Энэ хорюул абаралга-бэдэрэлгын, хилын харуулай болон загаhа хамгаалгын талаар албануудhаа бусадта хабаатай.

Бага онгосонуудай талаар гүрэнэй инспекциин инспектор Николай Зайцевай тэмдэглэhээр, найма мянга зургаан зуугаад техникэ бүридхэлдэ абтанхай. Мүнѳѳ тэдэниие техническэ талаhаань шалгалта үнгэргэжэ, саашань хагадалха шухала.

Гэхэтэй хамта онгосоор болон бусад техникын аргаар hая тогтоод байhан мүльhэн дээрэ загаhашад гаража, орёошог байдалда ородогынь мэдээжэ. Эдэнэр ганса ѳѳhэдынгѳѳ бэшэ, харин абаралгын албанай мэргэжэлтэдэй ами наhанда харша байдал ушаруулдаг гэжэ тэмдэглэлтэй. Һүүлэй үедэ энэ дүрим хазагайруулhан зондо яла түлэхын хэмжээн ехэ болгоогдожо, хуули хазагайруулха ушарнууд үсѳѳн болонхой.

2018 ондо иимэ 270 ушар бүридхэлдэ абтаhан, харин 2019 ондо хамтадаа 243 ушараар харюусалгада хүнүүд татагдаа.

Фото: yandex.ru