Ниигэм 16 oct 2020 397

Yбhэ тэжээл бэлдэлгэ Буряад Улас дотор дүүргэгдэбэ


Буряадай хүдѳѳ ажахын болон эдеэ хоолой яаманай мэргэжэлтэдэй мэдээсэhээр үбhэ тэжээл бэлдэлгын, орооhото ургамалнуудые хуряалгын ажал түгэсэбэ.

416,1 мянган гектар сабшаланда үбhэн унагаагдажа, 634 мянган шахуу тонно  хуряагдаа. Хүдѳѳ ажахын сайд Даба-Жалсан Чириповай тэмдэглэhээр:

Энэ жэлэй хуряалгын ажал хүдэлмэринүүд уларилай шэнжэhээ дулдыдажа, хүндэшэг байдалда үнгэрѳѳ.  Нэгэ гектар сабшаланhаа дунда зэргээр 15,2 центнер хуряагдаа. Тарбагатайн, Бэшүүрэй, Түнхэнэй аймагуудта hайн ургаса абтаба".

Сенаж бэлдэхэ талаар түсэб гүйсэд бэелүүлэгдэжэ, 12,9 мянган тонно нѳѳсэлэгдѳѳд байна. ООО «Еланская гречиха», ООО «Бичура лес», ООО «Бичура», СПК «Баян»», ООО «Буян», ООО «Джидинское», ФГУП «Байкальское», СПК «Твороговское», ООО «Рубин», КФХ Суранов Н.Я. болон ООО «Куйтунское» ажахынуудта сенаж hайн дарагдаа.

Улас дотор нэгэ эбэртэ бодо малда дунда зэргээр 8,2 центнер тэжээл бэлдэгдэжэ, энэнь ерэхэ үбэлые дабахада хүрэхѳѳр байна. Тарбагатайн, Ахын, Бэшүүрэй, Сэлэнгын, Хориин, Хяагтын, Мухар-Шэбэрэй, Хэжэнгын аймагуудта уридшалан мэдээгээр бэлдэгдэhэн тэжээл түсэбhѳѳнь үлүү байна. Хойто Байгалай болон Түнхэнэй аймагай ажахынууд түсэбѳѳ 100 % дүүргэбэ. Харин Захааминай, Хурамхаанай, Баргажанай аймагуудта үбhэ ногооной ургаса энэ жэл муушаг байба.
Фото: egov-buryatia.ru