Ниигэм 21 oct 2020 492

Коронавирустай хүнүүдэй тоо улам дээшэлһээр

Улаан-Үдэ хотодо үнгэрһэн долоон хоногой туршада коронавирус үбшэндэ нэрбэгдэһэн зониие аргалха нэмэри газарнууд бэлдэгдээ.

Улаан-Үдэ хотодо 6 эмнэлгын газар хамшагта ханяаданай дэлгэрхэдэ байгуулагдаа. Хамтадаа Буряадта иимэ 27 эмхин хүдэлнэ.

Бүхыдөө 1859 койко түхеэрэгдээ. Тэдэнэй тоодо урда долоон хоногто бэлдэгдэһэн 607, амаралтын үдэрнүүдтэ бэлдэгдэһэн 112 койко ороно.  Элүүрые хамгаалгын сайд Евгения Лудуповагай мэдээсэһээр:

Хүүгэдые аргалдаг больницида, ветерануудай госпитальда, Зүүн зүгэй эмнэлгын түбтэ, Түргэн туһаламжын больницада СОVID-19 үбшэнтэниие аргалха таһагууд бии болгогдоо.  Эдэнэй 94 % үбшэнтэнөөр эзэлэгдээд байна".

Гол түлэб уушханай хадхаляатай, хүндөөр шэнэ үбшэндэ дайрагдаһан зон эмнэлгын газарта оруулагдажа, эмшэдэй шанга хиналта доро арга абана.Фото: yandex.ru