Ниигэм 21 oct 2020 228

Түймэрэй аюул hэргылхэ шухала


Урда долоон хоногто Кабанскын аймагай Хүдэрэ нютагта түймэр боложо, хоёр хүн наhа бараhан байна.
Энэ ушараар түймэрhѳѳ hэргылэмжын талаар шалгалта энэ нютагта эмхидхэгдэжэ, 120 үрхэ айлаар мэргэжэлтэд ябажа, хүн зонтой уулзаа, дахин дүримүүдые hануулаа. 

Yшѳѳ Турунтаево тосхондо Байгал шадарай аймагай Онсо байдалай талаар яаманай Буряадтахи таhагай түймэрhѳѳ hэргылэмжын албанай мэргэжэлтэд шалгалта эмхидхээ. Гэрэй пеэшэнүүдэй, зайн галай ашаар хүдэлдэг хэрэгсэлнүүдэй байдал шалгагдаа. Ехээр дүримүүдые хазагайруулhан ушарнууд бүригдэнгүй үлэбэшье, hэргылэмжын хѳѳрэлдѳѳнүүд болоо.

Фото: yandex.ru