Ниигэм 27 oct 2020 305

Буряад Уласта хэрэгтэй эмүүд дуталдахаяа болихо

Буряад Уласай Засагай газар аптекэдэ ханяаданhаа эмшэлхэдэ эгээл хэрэгтэй эмүүдые асаржа, зондо хүртэхэ талаар асуудал шиидхэхэ хэрэгтэ мүнгэ үгэбэ.

Һаядаа  10000 пачка «Арбидол» эм Буряадта асарагдаха. Yнгэрhэн долоон хоногто 7000 пачка «Гриппферон» асарагдажа, «Лара» аптекэдэ 2000-ниинь наймаанда гаргагдаа. Амаралтын үдэр үшѳѳ 10000 эм асарагдажа, мүн лэ наймаанда гаргагдаба. «Азитромицин» эм hаядаа наймаанда бии болохо.

Хүн зон эмүүдые ехээр абажа, ханяадантай тэмсэхэеэ бэлэн болоод байна. Тиимэ ушарhаа эмүүд аптекэдэ хомор болоо. Коронавирус үбшэниие аргалха шанартай  эмүүд бүхы Ород Уласта ехэ хомор болонхой. Тэдэниие бэлдэдэг эмхинүүдтэ ажал байнгүй ябуулагдабашье, дуталдана. «Бурят-Фармация» бүлгэмэй, Үйлэдбэриин болон худалдаанай яаманай мэргэжэлтэд Москва хото ошожо, эмүүдые үйлэдбэрилдэг эмхинүүдтэй сэхэ хэлсээ баталха талаар ажал ябуулна», - гээд Буряад Уласай Элүүрые хамгаалгын сайд Евгения Лудупова хэлэнэ.

 

 

Фото: egov-buryatia.ru