Ниигэм 28 oct 2020 350

Хиналтын хэмжээнүүд Ород Уласта шангадхагдана

Ородой Холбоото Уласай Роспотреб-хиналтын хүтэлбэрилэгшэ Анна Попова шэнэ тогтоол баталжа, Бүхэросси дотор ниитын газарнуудаар ябаһан зон заал һаа нюураа боолтонуудаар хаагаад ябаха эрилтэ оруулба.
Гадна ниитын унаанууд соо, такси болон худалдаа-наймаанай газарнуудта хорото үбшэнэй бодосуудые үгы хэхэ талаар сэбэрлэхэ, арилгаха ажал шангадхагдахань.
Үдэшын 23 сагһаа эхилээд, үглөөнэй 6 болотор зоной нэгэ доро сугларжа найрлаха, хүхихэ хэмжээнүүд хорюултай болобо. Нэгэ байшан соо ажалай газарнуудта 50 хүнһээ олон ажалшад хүдэлхэгүй гээд мэдээсэгдэнэ.
Гэхэтэй хамта 65-һаа дээшэ наһатай болон бэе тамирайнгаа талаар һула зониие коронавирус үбшэнһөө хамгаалха талаар хэмжээнүүд ябуулагдаһан зандаа. СОVID-19 үбшэ эрилүүлхэ зорилготойгоор абтаһан шэнжэлэлгын дүн долоон үдэрэй туршада бэлэн болохо шэнэ болзортой болгогдобо. 100 мянган зоной дунда 150-ень  шалгалта хэхэ хэрэгтэй. Эдэ эрилтэнүүд октябриин 28-һаа хүсэндөө оробо.  

Фото: yandex.ru