Ниигэм 28 oct 2020 306

​Өөрын дураар туhаламжа хүргэдэг Буряадай залуушуулда  Юрий Трутнев медальнуудые барюулба

© фото: egov-buryatia.ru

Юрий Трутнев өөрын дураар туhаламжа хүргэдэг залуушуулда медальнуудые барюулба. Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо – Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын Алас Дурнын федеральна тойрогто бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутнев Буряад Уласай өөрын дураар туhа хүргэдэг хүнүүдтэ медальнуудые зүүлгэбэ.

Коронавирус үбшэнэй ехээр hүжэржэ, орёо байдалай тохёолдохо сагта наhажаал зондо өөрынгөө сэдьхэлэй нангин уряалаар туhа хүргэжэ, мүнөөшье арга шадалаараа анхарал хандуулдаг хүнүүд олон байна. Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын медальнуудта хамтадаа Буряад Уласта ажаhуудаг 150 волонтёрнууд хүртэнхэй. Тэдэнэй долоониинь эдэ үдэрнүүдтэ Юрий Трутневай гарhаа үндэр шагналнуудые абаба.

Байгша оной март hарада #МыВместе (БидэХамта) гэhэн хэмжээн соносхогдожо, хэдэн мянган залуушуул, энэрхы сэдьхэлтэй хүнүүд наhатайшуулда хэрэгтэй эм, эдеэ хоол гэртэнь абаашажа үгөө, ажабайдалдань туhа хүргөө. Энэ намартаа тус ажал бүри эршэмтэйгээр ябуулагдана.

- Нигүүлэсхы сэдьхэлэй ажал хүндэ. Бултандатнай баярые хүргэнэб. Нэн түрүүн бэе тамираа гамнаха шухала, - гээд, Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын Алас Дурнын федеральна тойрогто бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутнев хэлээ.

Буряад Уласта хамтадаа 950 волонтёр тоологдоно. Эдэнэр 40 мянган мэдүүлгэ зонhоо абажа, бултандань туhаламжа үзүүлээ. Мүнөө эдэнэрэй ажал ехэ болонхой. Эмнэлгын газарнуудта, поликлиникэнүүдтэ хүдэлжэ, хэрэгтэй эмүүдые хүнүүдтэ хүргэжэ үгэнэ.

Фото: egov-buryatia.ru