Ниигэм 29 oct 2020 318

Бүхэроссиин зүблөөн


Октябриин 29-hөө ноябриин 1 болотор "Россия – территория заботы” гэhэн Бүхэроссиин III-дахи  форум онлайн аргаар үнгэргэгдэхэ.

Энэ форумдо үндэр наһатайшуулай байдалда анхарал табигдажа, тэдэнэй ажабайдал һайн болгохо талаар  асуудалнууд хэлсэгдэхэ. Эмнэлгын, ниигэмэй талаар хамгаалгын мэргэжэлтэд ехэ эдэбхитэйгээр хабаадалсажа, шухала шиидхэбэринүүд абтаха болоно. Тиимэһээ эдэ зондо анхарал ехээр хандуулдаг мэргэжэлтэд, эмхинүүд форумдо хабаадалсаха гэжэ найданабди. Форум үргэн хэмжээндэ эмхидхэгдэжэ, Ородой Холбоото Уласай, Япон, Израиль, Канада гүрэнүүдһээ хабаадагшад харилсаагүй аргаар хөөрэлдэхэ болоно. Хамтадаа харилсаанай 20 талмай байгуулагдажа, 4000 хүн хабаадахань гээд, уридшалан мэдэгдээд байна. Бүри тодорхой мэдээсэл энэ интернет https://ru-care.ru/#registration хаягаар орожо, мэдүүлгэ бэшэжэ,  хараха аргатайт. 

Автор: Дулма Содномова

Фото: yandex.ru