Ниигэм 29 oct 2020 423

​COVID-19 үбшэнтэй тэмсээндэ можо нютагуудта 10 миллиард түхэриг дамжуулха гэжэ Владимир Путин даалгаба

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Ородой Холбоото Уласай Юрэныхылэгшэ Владимир Путин видеоконференц-холбоогоор Засагай газарай гэшүүдтэй суглаанда коронавирус үбшэнтэй тэмсээндэ можо нютагуудта 10 миллиард түхэриг дамжуулха тухай даалгаба.

Тиихэдэ гүрэнэй хүтэлбэрилэгшэ гэртээ эмнэлгэ абажа байhан COVID-19 үбшэнтэниие түлбэригүй эмүүдээр хангалгада можо нютагуудта таба миллиардhаа дээшэ түхэриг дамжуулаа.

Ородой Холбоото Уласай мүнгэн hангай сайд Антон Силуановай хэлэhээр, энэ мүнгэн тэдхэмжэдэ Нөөсын жасаhаа мүнгэн hомологдохо юм.

Тиихъэдэ Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Татьяна Голикова гүрэн дотор эпидемиологическа байдал шахардуу болоно гэжэ хэлээ.

Фото: Буряад Уласай Засагай газар