Ниигэм 30 oct 2020 354

Ород Уласай олон хүүгэдтэй бүлэнүүдые дэмжэлгэОродой Холбоото Уласай Засагай газарай түрүүлэгшэ Михаил Мишустинай хүтэлбэри доро үнгэргэгдэһэн зүблөөндэ олон хүүгэдтэй гэр бүлэнүүдые дэмжэхэ тухай асуудал хэлсэгдээ. Тиимэһээ гэр байра абаха хэрэгтэ ипотекэ абаһан бүлэнүүдтэ тэрэ урьһаламжын хубииень, зарим ушарта бүхы түлэгдэхэ мүнгыень үгэхэ тухай хөөрэлдэжэ, 5,5 миллиард түхэриг шэглүүлхэ гэжэ хэлсэбэ.
Иимэ тэдхэмжэдэ 2019 оной январь һараһаа эхилээд, гэр бүлэдөө гурбадахи болон удаадахи хүүгэдтэй болоһон бүлэ хүртэхэ эрхэтэй. Эдэнэр 450 мянган түхэриг гүрэнһөө абажа, ипотекэеэ түлэхэ арга боломжотой. Энэ хэрэгтэ байгша оной эхинһээ 35 миллиард түхэриг гэр бүлэнүүдтэ дамжуулагдаад байна. Нэмэгдэжэ үгтэхөөр хараалагдаһан тэдхэмжэдэ үшөө 12 мянган гэр бүлэ хүртэхэ аргатай. 
Хүнгэлэлтэтэйгөөр, илангаяа жэлэй 6,5 % -ээр ипотекэ үгтэхэ программа бэелүүлхэ болзор 2021 оной июлиин нэгэн болотор һунаагдаад байна. Тиимэһээ олон хүүгэдтэй бүлэнүүд түсэлэй ашаар болбосон түхэлтэй, модон гэртэй болохо аргатай.

Фото: yandex.ru