Ниигэм 30 oct 2020 365

​Буряад Уласай Ярууна аймагта гүрэнэй программын хэмжээндэ хүүгэдэй талмай нээгдэбэ

© фото: Буряад Уласай хүдөө ажахын яаман

Буряад Уласай Ярууна аймагта «Хүдөө нютагуудай хүгжэлтэ» гэhэн программын хэмжээндэ Комсомольский hууринда хүүгэдэй наадаха талмай баригдаба. Барилгын ажалда 800 550 түхэриг гаргашалгдаа.

- Энэ программада хүдөө ажахын федеральна яаман ехэтэ анхаралаа хандуулна. Хүдөө аймагууд болон нютагуудта удаадахи жэлнүүдэй мүрысөөндэ оролсохо гэжэ дансануудаа бэлдэхэ талаар ажалаа үргэлжэлүүлхэ хэрэгтэй. Гүрэнэй программада хабаадалга хадаа ниигэмэй олон асуудалнуудые шиидхэлгэдэ туhа хүргэнэ, - гэжэ Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын хүдөө ажахын хүгжэлтын талаар орлогшо – Буряадай хүдөө ажахын сайд Даба-Жалсан Чирипов хэлэбэ.

Шэнээр баригдаhан хүүгэдэй наадаха талмай аюулгүйн талаар бүхы эрилтэнүүдтэ тааруу.

 Байгша ондо улас дотор болбосон түхэлтэй болгогдоhон 76 объект болон арбан модоной зайда коммуникаци ашаглалгада тушаагдаа. «Хүдөө нютагуудай хүгжэлтэ» гэhэн программа улас дотор 2020 онhоо зургаан жэлэй туршада бэелүүлэгдэхэ юм. Гүрэнэй программын гол зорилго хадаа ажаhуугшадай хүдөө нютагуудта бусалга болоно гэжэ Буряадай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманда тэмдэглэбэ.

 

Фото: Буряад Уласай хүдөө ажахын яаман