Ниигэм 3 nov 2020 623

​Буряад Уласай Гусиноозёрск хотодо сэсэрлиг заhабарилагдаба

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Буряад Уласай Гусиноозёрск хотын Комсомольская гудамжаар алдар солын болон болон ажалай габьагай сквертэ «Болбосон түхэлтэй хотын оршон» түсэлэй хэмжээндэ ехэ заhабарилга хэгдээ. Олоной амарха газарта hэльбэн шэнэдхэлгын ажалда 5,150 сая түхэриг шэглүүлэгдээ.

Сэсэрлиг шэнэлэгдэжэ, сэрэгэй техникын табигдаhан hуури заhабарилагдаа, Сэлэнгын пехотно 41-дэхи полкдо зорюулагдаhан зураг дэлгэгдээ.

- Сэсэрлиг заhабарилха тухай шиидхэбэри Гусиноозёрск хотын ажаhуугшад hанал хуряалгын дүнгүүдээр абаhан байна. Мүнөө энэ газар шэмэглэгдэжэ, хотын ажаhуугшад модо, бургааhа тарилгада эдэбхитэй хабаадана, - гэжэ Буряад Уласай барилгын болон гэр байрын ажахы шэнэдхэлгын сайд Николай Рузавин хэлэбэ.

Энэ сэсэрлигhээ холо бэшэ «Юность» гэhэн сквер шэнэлэгдэхэ. Болбосон түхэлтэй оршон байгуулха талаар түсэлнүүдэй бүхэроссиин мурысөөндэ тус түсэл 70 сая түхэриг шүүгээ. Саашадаа эдэ хоёр сэсэрлиг нэгэдүүлэгдэхэ.

Заhабарилгын ажалнууд Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владмимир Путинай тогтоолоор «Болбосон түхэлтэй хотын оршон байгуулга» гэhэн программаар «Гэр байра болон хотын оршон» гэhэн үндэhэн түсэлэй хэмжээндэ бэелүүлэгдэнэ гээд тэмдэглэлтэй.

Фото: Буряад Уласай Засагай газар