Ниигэм 6 nov 2020 301

​Буряад Уласай Толгойлогшо Сагаан Нуур һууринда Соёлой хүгжэлтын түб барилгын хиналта шангалха гэжэ даалгаа

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Ноябриин 4-дэ Алексей Цыденов Мухар-Шэбэр аймагта тусхай зорилгоор ошоходоо, Сагаан Нуур һууринда баригдажа дүүргэхэ шатадаа хүрэһэн Соёлой хүгжэлтын түб шалгаа. Юрэнхылэгшын Алас Дурнын тэдхэмжын хэмжээндэ энэ барилгада 194 сая түхэриг һомологдоһон байна.

- Соёлой хүгжэлтын түб жэлэй дүүрэтэр тушаагдаха ёһотой. Саг бага үлөө, хэхэ ажал ехэ. Объект томо - 200 хүнэй багтаамжатай харагшадай заал, хатарай заал болон номой сан эндэ хүдэлхэ. Мүнөө подрядчигай ажал үдэр бүри хинаха хэрэгтэй болоод байна. Хүдэлмэрилэгшэд, хэрэгтэй бүхы материал эндэ байха ёһотой. Хиналта хэрэгтэй. Түб ашаглалда тушаахын тула һараһаа үлүүтэйхэн саг үлөө. Сомоной дарга үглөө бүри энэ барилгаhаа ажалаа эхилхэ гэжэ хэлсээбди, - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо тэмдэглээ.

Ноябриин 1-эй мэдээгээр, энэ объектын 70% бэлэн. Дулаасуулгын, уһаар хангалгын болон уһа зайлуулгын, зайн галаар байшан хангаха талаар ажалнууд гүйсэд хэгдээд, газар дэбисхэр болбосон түхэлтэй болгохо ба барилгын ехэнхи ажал хэгдээд байна.  

Мүнөө шала дэбдихэ, харагшадай танхимай акустика тодхохо, шэрдэхэ, будаха, гэрэлтүүлгэ татаха талаар ажал ябуулагдана.

Энэ объектдэ мүнөөнэй кинотехнологическа, видеопроекционно түхеэрэмжэнүүд, тайзан гэрэлтүүлгэ, абяагаар хангаха системэ, тайзанай хүшэгэ, компьютернүүд, оргтехникэ, интерактивна согсолборинууд болон мультимедийнэ түхеэрэмжэнүүд табигдаха болоно.

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Засагай газар